Mērķa sabiedrība

AS “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”, reģistrācijas numurs 40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, tālr. 67381193, e-pasta adrese: office@rer.lv, tīmekļa vietne: www.rer.lv. (turpmāk – Mērķa sabiedrība).

Atpircējs

Sabiedrība “TransComponent Holding” (Krievijas Federācija), reģistrācijas numurs 1137774695495, juridiskā adrese – 101000 Moscow, Bolshaya Lubyanka str. 22, (turpmāk – Atpircējs).

Pārdošanai piedāvātais akciju skaits

Pārdošanai piedāvātas un saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 83. panta noteikumiem kopumā atsavinātas 78 926 Mērķa sabiedrības akcijas.

2021. gada 25. februārī Atpircējs iegādājās visas Mērķā sabiedrības pārdošanai piedāvātās 78 926 akcijas, tajā skaitā: ISIN kods LV0000101012 – 54 439 akcijas un ISIN kods LV0000601144 – 24 487 akcijas.

Akciju skaits, kas pēc akciju atpirkšanas būs Atpircēja rīcībā

Pēc akciju atpirkšanas izpildes Atpircējam tiešā veidā pieder Mērķa sabiedrības 78 926 akcijas, kas kopā ar Atpircēja piederošajām Mērķa sabiedrības akcijām veido 100,00% no Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita, t.i. 5 799 005 akcijas.

Mērķa sabiedrības turpmākā darbība

Mērķa sabiedrība turpinās līdzšinējo komercdarbību, saglabājot pašreizējo nodarbinātības politiku, darba vietu skaitu un atrašanās vietu. Sabiedrība iesniedz Nasdaq Riga, AS pieteikumu izslēgt akcijas no regulētā tirgus.