AS “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (turpmāk – AS RER) valde sasauc ārkārtas AS RER akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2020. gada 19. novembrī plkst. 11:00 Ganību dambī 53, Rīgā, konferenču zālē.

Darba kārtībā:

1.    Par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Lēmuma projekts: Izslēgt Sabiedrības 2 798 400 (divi miljoni septiņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši četri simti) akcijas no regulētā tirgus.

2.    Par Sabiedrības statūtu grozījumiem sakarā ar akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Lēmuma projekts: Sabiedrības Statūtu 4.2. punktu izteikt šādā redakcijā:

„4.2. Visas Sabiedrības 5 799 005 (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši piecas) akcijas ir dematerializētas akcijas. Sabiedrības akcijas nevar būt publiskas apgrozības objekts”.

3.    Citi jautājumi.

Dalībnieki var piedalīties un balsot sapulcē kā klātienē, tā arī attālināti. Balsojot attālināti, dalībnieki nodot savu balsojumu pirms sapulces, nosūtot to uz adresi: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, Latvija, akcionāru sapulcei, vai uz e-pasta adresi: office@rer.lv. Dalībniekam jānodrošina, ka viņa balsojums Sabiedrība saņem ne vēlāk par 2020. gada 17. novembri. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu.

Balsojumam tiek izmantotas balsošanas veidlapas, kas pieejamas Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rer.lv, AS “Nasdaq Riga” tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com un Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv.

Dalībnieks (tajā skaitā arī pārstāvis un pilnvarnieka) savu balsojumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai savu parakstu uz balsojuma apliecina pie zvērināta notāra. Dalībnieks pievieno balsojumam personas apliecinoša dokumenta kopiju, pārstāvjiem un pilnvarniekiem savam balsojumam jāpievieno arī pilnvarojumu apliecinošo dokumentu vai pārstāvētā akcionāra pilnvaras kopiju. Šie dokumenti jānosūt uz augstāk minētiem saziņas līdzekļiem.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.

Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rer.lv, AS “Nasdaq Riga” tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com un Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2020. gada 10. novembris. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektu sākot ar 2020. gada 5. novembri Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rer.lv, AS “Nasdaq Riga” tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com un Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valde 


Pilnvara

Balsošanas veidlapa