Ar 2021. gada 9. februāra lēmumu Nr. 22 Finanšu un kapitālā tirgus komisija atļāva sabiedrībai “TransComponent Holding” (Krievijas Federācija) veikt akciju sabiedrības “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” galīgo akciju atpirkšanu. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 82. panta septīto daļu tiek publicēta šāda informācija par obligāto akciju atpirkšanas veikšanu:

Mērķa sabiedrība

AS “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”, reģistrācijas numurs 40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, tālr. 27001052, office@rer.lv, www.rer.lv.

Piedāvātājs

Sabiedrība “TransComponent Holding”, reģistrācijas numurs 1137774695495, juridiskā adrese – 101000 Moscow, Bolshaya Lubyanka str. 22, ir AS “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” 5 720 079 (98,64 %) akciju īpašnieks (tiešā un netiešā līdzdalība).

Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes

Atpirkšanas cena ir EUR 7,46 (septiņi euro un 46 centi) par vienu akciju.

Atpērkamo akciju vērtība noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmo daļu, secinot, ka šai galīgajai akciju atpirkšanai piemērojama 74. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktā cena, jo tā ir augstāka par cenu, kas noteikta saskaņā ar 74. panta pirmās daļas 1 un 2 punktu.

Atpērkamo akciju atsavināšana par labu Atpircējam

Nasdaq CSD dalībnieku naudas kontiem, nosūtot pieprasījumu Nasdaq CSD dalībniekiem dzēst Atpērkamās akcijas Mērķa sabiedrības akcionāru – Atpērkamo akciju turētāju finanšu instrumentu kontos. Nasdaq CSD dalībnieks, kurš saņēmis augstāk minēto naudas maksājumu no Nasdaq CSD, vienas darba dienas laikā pēc šāda naudas maksājuma saņemšanas pārskaita Atpērkamo akciju pirkuma maksu attiecīgajiem Mērķa sabiedrības akcionāriem – Atpērkamo akciju turētājiem atbilstoši tiem piederošo Atpērkamo akciju skaitam saskaņā ar iegrāmatojumu finanšu instrumentu kontos ieraksta datuma dienas beigās. Atlīdzību tiem Mērķa sabiedrības akcionāriem – Atpērkamo akciju turētājiem, kuru akcijas ieraksta datuma norēķinu dienas beigās atrodas Nasdaq CSD sākotnējā reģistrā, ieskaita Nasdaq CSD naudas kontā.

Vieta un laiks, kur un kad var iepazīties ar prospektu

Ar galīgās akciju atpirkšanas prospektu var iepazīties Ganību dambī 53, Rīgā, AS “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” administratīvās ēkas 2. stāvā, ģenerāldirektora sekretariātā darbdienās, laikā no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Ieraksta datums – 2021. gada 24. februāris.


Norēķinu datums – 2021. gada 25. februāris.


Sīkāka informācija pielikumā: Galīgās akciju atpirkšanas prospekts.


Prospekts