Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” 2021. gada 1. janvārī uzsāka ERAF līdzfinansētā projekta nr. 1.1.1.1/20/A/068 “Elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta izstrāde ar uzlabotām īpašībām” īstenošanu. Plānotais projekta īstenošanas termiņš – 30 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 819’732,43 bez PVN. Projekta vispārīgais mērķis ir atbalstīt pētniecību Akciju sabiedrībā “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca”, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. Projekta specifiskais mērķis ir jauna, inovatīva produkta – elektrovilciena elektroaprīkojuma komplekta ar būtiski uzlabotām īpašībām – izstrāde, optimizējot tīkla filtra mezglu, izveidojot inovatīvu tīkla reaktoru, un veicot vilces elektrodzinēja vadības impulsa platuma modulācijas regulatora darbības pielāgošanu atbilstoši standartam par tīkla emisiju ierobežošanu. Vienlaikus tiks paplašinātas RER zinātniskā kolektīva kompetences elektrovilciena elektroaprīkojuma izstrādes jomā. Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt jaunu produktu: elektrovilciena elektroaprīkojuma komplektu ar uzlabotām īpašībām.