Darba kārtība:

1.    Par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

2.    Par Sabiedrības statūtu grozījumiem sakarā ar akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

(1) Par Sabiedrības akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Pieņemtais lēmums:

Izslēgt Sabiedrības 2 798 400 (divi miljoni septiņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši četri simti) akcijas no regulētā tirgus.

(2) Par Sabiedrības statūtu grozījumiem sakarā ar akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Pieņemtais lēmums:

Sabiedrības Statūtu 4.2. punktu izteikt šādā redakcijā:

„4.2. Visas Sabiedrības 5 799 005 (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši piecas) akcijas ir dematerializētas akcijas. Sabiedrības akcijas nevar būt publiskas apgrozības objekts”.


Balsošanas veidlapa