AS “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (turpmāk – Sabiedrība) valde sasauc kārtējo AS RER akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2021. gada 7. jūnijā plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā, konferenču zālē.

Darba kārtība:
1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2020. gada darbības rezultātiem.
2. Zvērinātā revidenta ziņojums.
3. Sabiedrības Padomes ziņojums.
4. Sabiedrības 2020. gada pārskatu apstiprināšana.
5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2021. gadam un atlīdzības apstiprināšana.
6. Par Sabiedrības Revīzijas komitejas turpmāko darbību.
7. Citi jautājumi.

Dalībnieki var piedalīties un balsot sapulcē kā klātienē, tā arī attālināti. Balsojot attālināti, dalībnieki nodot savu balsojumu pirms sapulces, nosūtot to uz adresi: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, Latvija, akcionāru sapulcei. Dalībniekam jānodrošina, ka viņa balsojums Sabiedrība saņem ne vēlāk par 2021. gada 4. jūniju. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu.

Balsojumam tiek izmantotas balsošanas veidlapas, kas pieejamas Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rer.lv.

Akcionāri piedalās sapulcē ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.

Dalībnieks (pārstāvis vai pilnvarnieks) savu parakstu uz balsojuma apliecina pie zvērināta notāra. Pārstāvji un pilnvarnieki pievieno balsojumam personas apliecinoša dokumenta kopiju, pilnvarojumu apliecinošo dokumentu vai pārstāvētā akcionāra pilnvaras kopiju. Šie dokumenti jānosūt uz augstāk minēto Sabiedrības akcionāru sapulces adresi.

Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rer.lv.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2021. gada 28. maijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valde

Balsošanas veidlapa

Pilnvara