Preses relīzes

2020

Paziņojums Par Akcionāru Sapulci 26.06.2020

AS "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" (turpmāk – AS RER) valde sasauc kārtējo AS RER akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2020.gada 26.jūnijā plkst. 14:00  Ganību dambī 53, Rīgā.

 

Darba kārtībā:

1.      Valdes ziņojums par AS RER 2019.gada darbības rezultātiem.

2.      Zvērinātā revidenta ziņojums.

3.      Revīzijas komitejas atzinums.

4.      AS RER 2019.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

5.      Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2020.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

 

Dalībnieki var piedalīties un balsot sapulcē attālināti un nodot savu balsojumu pirms sapulces, nosūtot to uz adresi: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, Latvija, akcionāru sapulcei, vai uz e-pasta adresi: office@rer.lv. Dalībniekam jānodrošina, ka viņa balsojums Sabiedrība saņem ne vēlāk par 2020.gada 25.jūniju. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu.

Balsojumam tiek izmantotas balsošanas veidlapas, kas pieejamas Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rer.lv , AS "Nasdaq Riga" tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com un Oficiālās  obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv.

Dalībnieks (tajā skaitā arī pārstāvis un pilnvarnieka) savu balsojumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai savu parakstu uz balsojuma apliecina pie zvērināta notāra. Dalībnieks pievieno balsojumam personas apliecinoša dokumenta kopiju, pārstāvjiem un pilnvarniekiem savam balsojumam jāpievieno arī pilnvarojumu apliecinošo dokumentu vai pārstāvētā akcionāra pilnvaras kopiju. Šie dokumenti jānosūta uz augstāk minētiem saziņas līdzekļiem.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.

Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rer.lv , AS "Nasdaq Riga" tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com un Oficiālās  obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2020. gada 15.jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem sākot ar 2020.gada 12.jūniju Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rer.lv , AS "Nasdaq Riga" tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com un Oficiālās  obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv.

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" valde


Balsojuma_veidlapa_
Pilnvara


Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051 īstenošanu

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051  “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”

Noslēgusies 2020.gada 26.februāra ieprikuma procedūra, piegādātājs un piegādes summas (bez PVN):

1)      Mērīšanas aprīkojuma komplekts –  SIA Skailoks (reģ.nr 40003586359), 65 110.00 EUR;


Par Darba īstenošanu Pētniecības Projektā Nr. 1.1.1.1/18/A/055

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina projekta nr. 1.1.1.1/18/A/055 “Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde” īstenošanu.

RER darbinieki ir pabeiguši Projekta 2.2. darbības “Rasējuma izstrāde jaunā sinhronā relaktantā dzinēja konstrukcijai “ īstenošanu un 3.1. darbības “Elektriskās piedziņas matemātiskā modeļa izstrāde Matlab/ Simulink vidē “ īstenošanu. Ir uzsākta 3.2. darbības “Elektriskās piedziņas matemātiskā modeļa testēšana un pielāgošana prototipam”, 4.darbības “Sinhronā relaktantā elektrodzinēja prototipa izstrāde” un 5.1. darbības “Publikāciju izstrāde” īstenošana.

Tāpat ir pabeigta iepirkuma procedūra “Materiāli un komplektācija dzinējam 6SynRM.001 Y2” saskaņā ar MK noteikumiem nr. 104. Šobrīd RER slēdz līgumus ar uzvarējušajiem pretendentiem, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

2020. gada 15.aprīlī RER iesniedza CFLA projekta vidusposma atskaiti uz 29.02.2020.

Projekta gaita noris saskaņā ar plānoto laika grafiku.

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.2.1.1/18/A/001 IETVAROS PERIODĀ 01.01.2020 - 31.03.2020

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr.1.2.1.1/18/A/001.

Atskaites periodā tika izstrādāta konstruktoru dokumentācijas svarīgākiem vilces pārveidotāja un elektrodzinēja mezgliem balstoties uz izveidotiem tehniskiem uzdevumiem. Dokumentācija tiek gatavota nodošanai ražošanā. Trešās aktivitātes ietvaros ir uzsākta jaunā jaudas plūsmas vadības algoritma matemātiskā modeļa izveide.

Atskaites periodā ārējo pakalpojumu izpildītājs veica superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka (SKUSIB) projektēšanas darbus.

Projekta aktivitāšu laika grafikā ir ieplānots, ka ārēja pakalpojuma darbi tiks pabeigti 2020.gada aprīlī, tomēr Latvijas valstī izsludināta ārkārtas stāvokļa dēļ, līguma termiņi ir pagarināti uz mēnesi. Pārejas pētījuma aktivitātes noris saskaņā ar plānoto laika grafiku.


PAR PROJEKTU ĪSTENOŠANU „KOMPLEKSI AS RER RISINĀJUMI ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI” (2.KĀRTA)

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" sekmīgi īsteno projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2.kārta”.

 

Līdz 07.04.2020. tika iegādāts frēzēšanas-centrēšanas darbgalds, kompaundštance ģeneratora statora lokšņu sagatavoju izciršanai, gaisa kompresors, karuseļvirpošanas darbgalds, žāvēšanas krāsns, kā arī daļa no plānotajām LED apgaismes ierīcēm. Ir pabeigti atjaunošanas darbi galvenajā ēkā (001).

Uzņēmumā ir piegādāts arī klimatisko iekārtu komplekts izstrādājumu izturības testēšanai, klimatiskā kamera un horizontālais frēzēšanas centrs, taču iekārtu testēšana un nodošana ekspluatācijā vēl nav veikta sakarā ar Covid-19 pandēmiju. Klimatisko iekārtu komplektu izstrādājumu izturības testēšanai un klimatisko kameru piegādāja Ķīnas uzņēmums, un pandēmijas dēļ pagaidām nav iespējams veikt iekārtas testēšanu un pielāgošanu, jo to paredzēts veikt inženierim no Ķīnas. Horizontālais frēzēšanas centrs ir ražots Itālijā, un tā testēšanu un pieregulēšanu paredzēts veikt inženierim no Itālijas, kas šobrīd nav iespējams. Neskatoties uz to, AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" cer sekmīgi īstenot projektu paredzētajā termiņā, jeb līdz 2020. gada beigām.

 

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds.

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr.1.2.1.4/18/A/051

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051  “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”.

Noslēgusies 2019.gada 20.decembra iepirkuma procedūra, piegādātājs un piegādes summa (bez PVN):

Sekundārā VVV modulārā slēdža komutācijas ierīces piegāde un uzstādīšana –  SIA ABB (reģ.nr 40003073237), 57 319,22 EUR.

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr.1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”.

Noslēgusies 2019.gada 20.decembra iepirkuma procedūra, piegādātājs un piegādes summa (bez PVN):

-       Elektroiekārtu komplekta piegāde – SIA “KLINKMANN LAT” (reģ.nr.40003207676), 10 362,75 EUR.

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu

Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmas 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” projektu iesniegumu atlases 3. kārtas ietvaros līdzfinansētā projekta „Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai 3.kārta” ietvaros tiks veiktas šādas investīcijas:

Nr.p.k.

Investīciju nosaukums

Indikatīvā cena, EUR bez PVN

1

Vakuuma spiediena impregnēšanas iekārta

430 000,00

2

Divas žāvēšanas krāsnis

90 000,00

3

Universālais frēzēšanas darbgalds

60 000,00

4

Vītņu griešanas virpa

30 000,00

5

Vītņu griešanas virpa ar apstrādes diametru 800mm

40 000,00

6

Instrumentālais vertikālās frēzēšanas darbgalds ar CPV

160 000,00

7

Apaļslīpēšanas darbgalds

180 000,00

8

Aprīkojums vilces asinhrono dzinēju testēšanas stacijas montāžai un uzstādīšanai ar spriegumu
2000-2500V un jaudu līdz 500 kW

200 000,00

9

Iekārta elektronisko bloku un mikroshēmu izgatavošanai

650 000,00

10

Lāzeriekārta ar ciparprogrammēšanas vadību lokšņu materiāla piegriešanai

350 000,00

11

Vertikālās frēzēšanas centrs

160 000,00

12

Daudzfunkcionāls apstrādes centrs gultņu spilvenu apstrādei

450 000,00

13

5 ražošanas ēku vienkāršota atjaunošana

462 000,00

kopā

3 262 000,00

 

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr.1.2.1.4/18/A/051

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”

2019.gada 14.februārī stājās spēkā līguma grozījumi par iekārtu iegādi projekta Nr 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde” ietvaros.

Iepirkuma procedūra tiks izsludināta 2020.gada 26.februārī uz sekojošo iekārtu iegādi:

1)     Pārbaudes stends – 30,000.00 EUR;

2)    Mērīšanas aprīkojuma komplekts – 65,000.00 EUR:

3)    Barošanas avotu komplekts – 6,500.00 EUR;

4)    Momenta devējs – 18,000.00 EUR.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.gada 12.martam.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atbalsta programmas  “1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” 2. kārtas ietvaros. Līgums par projekta īstenošanu ar CFLA noslēgts 2018. gada 29. novembrī un projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 31. decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir aptuveni 2. milj EUR, no kuriem 35% veido ERAF finansējums. 

Par Projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/055 īstenošanas Progresu

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina projekta nr. 1.1.1.1/18/A/055 “Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde” īstenošanu.

RER darbinieki ir pabeiguši Projekta pirmās aktivitātes īstenošanu: Esošo risinājumu izpēte sinhrono relaktances elektrodzinēju jomā, un 2.1. aktivitātes īstenošanu: Aprēķinu veikšana rotora un statora lokšņu ģeometrijas optimizācijai. Saskaņā ar 14.08.2019. noslēgto līgumu nr. 03000-3.1.2.1-e/129, ārpakalpojuma sniedzējs Rīgas Tehniskā universitāte turpina darbus pie Elektriskās piedziņas matemātiskā modeļa izstrādes Matlab/ Simulink vidē. Darbus plānots pabeigt līdz 2020. gada augusta beigām. RER darbinieki turpina darbu pie 2.2. aktivitātes “Rasējuma izstrāde jaunā sinhronā relaktantā dzinēja konstrukcijai”. Ir izstrādātas pirmās dzinēja skices.

Projekta gaita noris saskaņā ar plānoto laika grafiku.

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr. 1.2.1.4/18A/051

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”.

2019.gada 14.februārī stājās spēkā līguma grozījumi par iekārtu iegādi projekta Nr 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde” ietvaros.

Iepirkuma procedūra no 2019.gada 4.novembra ir noslēgusies, piegādātājs un līguma summa (bez PVN):

Transformatoru komplekts no četriem atsevišķiem transformatoriem - MF Trasformatori srl (Itālija, N°IT03550350171), 74800.00 EUR.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atbalsta programmas  “1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” 2. kārtas ietvaros. Līgums par projekta īstenošanu ar CFLA noslēgts 2018. gada 29. novembrī un projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 31. decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir aptuveni 2. milj EUR, no kuriem 35% veido ERAF finansējums. 

PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.2.1.1/18/A/001 IETVAROS PERIODĀ 01.10.2019. - 31.12.2019.Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr.1.2.1.1/18/A/001.

Atskaites periodā tika uzsākta vilces pārveidotāja un elektrodzinēja konstruktoru dokumentācijas izstrāde balstoties uz izveidotiem tehniskiem uzdevumiem. Ir izveidotas vilces pārveidotāja komponenšu un kopēja salikuma skices. Paveikta komponenšu iekšēja izvietojuma pielāgošana prasībām. Pārskata periodā tika ieskicēts elektrodzinēja korpuss. Darba gaitā tika saskaņoti gabarīta un stiprināšanas izmēri. Ņemot vēra aprēķina rezultātus izveidotas elektrodzinēja sastāvdaļu skices.

Par atskaites periodu tika apstiprināts iepirkuma darbu veicējs. Superkondensatoru uzkrājēja saskaņošanas ierīces bloka (SKUSIB) projektēšanas darbs ir uzsākts.

Pētījuma gaita noris saskaņā ar plānoto laika grafiku.

PAR PROJEKTU ĪSTENOŠANU „KOMPLEKSI RISINĀJUMI AS RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI” (Projekta Nr.4.1.1.0/18/A/030, 2.kārta)

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" sekmīgi īsteno projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2.kārta”.

 

Līdz 13.01.2020. tika iegādāts frēzēšanas-centrēšanas darbgalds, kompaundštance ģeneratora statora lokšņu sagatavoju izciršanai, gaisa kompresors, karuseļvirpošanas darbgalds, kā arī daļa no plānotajām LED apgaismes ierīcēm. Tāpat ir uzsākti vienkāršotās renovācijas darbi visās ražošanas ēkās.

Projekta norise notiek saskaņā ar plānoto.

2020. gada 1.ceturksnī plānots pabeigt vienkāršotās atjaunošanas darbus galvenajā ēkā (001), kā arī iegādāties un nodot ekspluatācijā žāvēšanas krāsni, klimatisko iekārtu komplektu izstrādājumu izturības testēšanai, klimatisko kameru un horizontālās frēzēšanas centru.

 

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds.


2019

Par ES Fonda Projektu Nr.1.2.1.4/18/A/051

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”.

2019.gada 14.februārī stājās spēkā līguma grozījumi par iekārtu iegādi projekta Nr 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde” ietvaros.

Projekta ietvaros plānots iegādāties aprīkojumu. Iepirkuma procedūra tiks izsludināta 2019.gada 20.decembrī uz sekojošo iekārtu iegādi:

1)        Sekundārā VVV modulārā slēdža komutācijas ierīce – 58 000 EUR;

2)        Elektroiekārtu komplekts – 10 000EUR.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.gada 15 .janvārim.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atbalsta programmas  “1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” 2. kārtas ietvaros. Līgums par projekta īstenošanu ar CFLA noslēgts 2018. gada 29. novembrī un projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 31. decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir aptuveni 2. milj EUR, no kuriem 35% veido ERAF finansējums.


Par Projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/055 īstenošanas Progresu (08.11.2019.)

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/055 “Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde” īstenošanu.

RER darbinieki ir pabeiguši Projekta pirmās aktivitātes īstenošanu: Esošo risinājumu izpēte sinhrono relaktances elektrodzinēju jomā. Ir uzsākta 3.1. aktivitāte: Esošo risinājumu izpēte sinhrono relaktances elektrodzinēju jomā.

2019. gada 14.augustā RER noslēdza līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti par pētījuma “Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja piedziņas projektēšana un modelēšana” veikšanas. Līgumā paredzētos darbus plānots pabeigt līdz 2020. gada janvāra beigām.

Projekta gaita noris saskaņā ar plānoto laika grafiku.

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr.1.2.1.4/18/A/051

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu Nr. 1.2.1.4/18/A/051  “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”.

Noslēgusies 2019.gada 2.jūlijā iepirkuma procedūra, piegādātāji un piegādes summas (bez PVN):

1)     Sprieguma pārveidotājs:  SIA “ABB” (reģ.nr 40003073237) - 208 939.00 EUR;

2)     Mērījumu komplekts: SIA “Armgate” (reģ.nr.50003208531 - 13 950.00 EUR;

3)     Momenta devējs: SIA “ISOmetrija” (reģ.nr.40003372963) - 12 174.00 EUR.

 

Transformatoru komplekta iegādes iepirkums tiek pagarināts līdz 2019.gada 19.novembrim.

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr.1.2.1.4/18A/051

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”

2019.gada 14.februārī stājās spēkā līguma grozījumi par iekārtu iegādi projekta Nr 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde” ietvaros.

Iepirkuma procedūra tiks izsludināta 2019.gada 1.novembrī uz sekojošo iekārtu iegādi:

            Transformatoru komplekts – 75 000,00 EUR.

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 15.novembrim.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atbalsta programmas  “1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” 2. kārtas ietvaros. Līgums par projekta īstenošanu ar CFLA noslēgts 2018. gada 29. novembrī un projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 31. decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir aptuveni 2. milj EUR, no kuriem 35% veido ERAF finansējums.

PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.2.1.1/18/A/001 IETVAROS PERIODĀ 01.07.2019. - 30.09.2019.

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr.1.2.1.1/18/A/001.

Par atskaites periodu tika precizēti un papildināti metrovilciena kustības parametru un enerģijas petēriņa aprēķini. Aprēķinu rezultāti bija apkopoti atskaites galaversijā, uz kuras bāzes tika precizēti tehniskie uzdevumi elektroaprīkojuma komplekta elementiem. Pārskata periodā tika noformēti vilces pārveidotāja, vilces elektrodzinēja, uzlades-izlādes ierīces un superkondensatoru moduļa tehniskie uzdevumi ar galvenām tehniskām un ekspluatācijas prasībām. Gala atskaitē ir aprēķināti metropolitēna vilciena kustības režīmi, enerģijas plūsmas, superkondensatoru parametri, to bloku uzlādes un izlādes raksturlīknes, dinamiskie parametri, kā arī veikts enerģijas ietaupījuma aprēķins.

Pētījuma gaita noris saskaņā ar plānoto laika grafiku.

Par Eiropas Savienības Fonda Projektu Nr. 4.1.1.0/18/A/030

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" sekmīgi īsteno projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2.kārta”.

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds.

Līdz 06.09.2019. tika iegādāts frēzēšanas-centrēšanas darbgalds, kompaundštance ģeneratora statora lokšņu sagatavoju izciršanai, gaisa kompresors, kā arī daļa no plānotajām LED apgaismes ierīcēm. Tāpat ir uzsākti vienkāršotās renovācijas darbi visās ražošanas ēkās.

Projekta norise notiek saskaņā ar plānoto.

Par projektu

PAR PĒTĪJUMA REALIZĀCIJU PROJEKTA NR.1.2.1.1/18/A/001 IETVAROS PERIODĀ 01.04.2019.- 30.06.2019.


Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros. Projekta numurs – Nr.1.2.1.1/18/A/001.

Pētījuma realizācijas gaitā tika veikti metrovilciena kustības parametru un enerģijas petēriņa aprēķini. Aprēķinu rezultāti bija apkopoti provizoriskā atskaitē, uz kuras bāzes tika veidoti tehniskie uzdevumi elektroaprīkojuma komplekta elementiem. Pārskata periodā tika noformēti vilces pārveidotāja, vilces elektrodzinēja, uzlades-izlādes ierīces un superkondensatoru moduļa tehnisko uzdevumu projekti ar galvenām ekspluatācijas prasībām.

Pētījuma ietvaros tika apmeklētas divas tehniskās izstādes - PCIM Europe 2019 (Nirnberga, Vācija) un CWIEME Berlin 2019 (Berlīne, Vācija).

Pētījuma gaita noris saskaņā ar plānoto laika grafiku.Par Projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/055 īstenošanas Progresu

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” turpina projekta nr. 1.1.1.1/18/A/055 “Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde” īstenošanu.

AS RER darbinieki ir uzsākuši darbu pie pirmajām projekta aktivitātēm: esošo risinājumu izpēti sinhrono relaktances elektrodzinēju jomā un rotora un statora lokšņu ģeometrijas optimizācijas darbus. 2019. gada 12. jūnijā tika izsludināts iepirkums “Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja piedziņas projektēšana un modelēšana”, kura ietvaros saņemtie piedāvājumi šobrīd tiek vērtēti. Līgumu ar ārpakalpojuma sniedzēju plānots noslēgt līdz š.g. jūlija beigām.

Projekta gaita noris saskaņā ar plānoto laika grafiku.

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


Projekts

Par Iepirkumu Eiropas Savienības Fonda Projekta Ietvaros (projekts Nr.1.2.1.4/18/A/051)

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”

2019.gada 14.februārī stājās spēkā līguma grozījumi par iekārtu iegādi projekta Nr 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde” ietvaros.

Iepirkuma procedūra tiks izsludināta 2019.gada 2.jūlijā uz sekojošo iekārtu iegādi:

1)     Sprieguma pārveidotājs – 220 000 EUR;

2)     Mērījumu komplekts – 20 000 EUR;

3)     Momenta devējs – 10 000 EUR;

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 17.jūlijam.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atbalsta programmas  “1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” 2. kārtas ietvaros. Līgums par projekta īstenošanu ar CFLA noslēgts 2018. gada 29. novembrī un projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 31. decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir aptuveni 2. milj EUR, no kuriem 35% veido ERAF finansējums.

Akciju Sabiedrības „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 2019.gada 21.jūnija Kārtējās Akcionāru Sapulces Lēmumi

Darba kārtība:

1.  Valdes ziņojums par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem.

2.  Zvērinātā revidenta ziņojums.

3.  Revīzijas komitejas paziņojums.

4.  Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

5.   Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2019.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības apstiprināšana.

 

(1) Valdes ziņojums par sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem

 

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai valdes ziņojumu.

 

(2) Zvērinātā revidenta ziņojums.

 

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu.

 

(3) Revīzijas komitejas paziņojums.


Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

 

 (4) Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana

 

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2018.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2018.gada konsolidēto finanšu pārskatu. Mātes Sabiedrības 2018.gada peļņu EUR 3 869 348 apmērā novirzīt Sabiedrības attīstībai.

 

(5) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2019.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības apstiprināšana.

 

Pieņemtais lēmums:

Par zvērināto revidentu 2019.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic Audit", vienotais reģ.Nr. 50003946031, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.183, zvērināta revidente Silvija Gulbe, sertifikāts Nr. 142. Par Sabiedrības konsolidētā gada pārskata un atsevišķa gada pārskata revīziju   zvērinātam revidentam noteikt atlīdzību EUR  12 300,00 apmērā, neieskaitot PVN.

Lēmumu Projekti AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Kārtējai Akcionāru Sapulcei 2019.gada 21.jūnijā

Darba kārtība:

 

1.  Valdes ziņojums par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem.

2.  Zvērinātā revidenta ziņojums.

3.  Revīzijas komitejas paziņojums.

4.  Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

5.   Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2019.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

 

(1) Valdes ziņojums par sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem

 

Lēmuma projekts:

Valdes ziņojumu pieņemt zināšanai

 

(2) Zvērinātā revidenta ziņojums

 

Lēmuma projekts:

Zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu pieņemt zināšanai

 

(3) Revīzijas komitejas paziņojums.


Lēmuma projekts:

Revīzijas komitejas paziņojumu attiecībā uz 2018. gada pārskatu ticamību un objektivitāti pieņemt zināšanai 

 

(4) Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana

 

Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2018.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2018.gada konsolidēto finanšu pārskatu. Mātes Sabiedrības 2018.gada peļņu EUR 3 869 348 apmērā novirzīt Sabiedrības attīstībai.

 

(5) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2019.gadam un atlīdzības apstiprināšana


Lēmuma projekts:

Par zvērināto revidentu 2019.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic Audit", vienotais reģ.Nr. 50003946031, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.183, zvērināta revidente Silvija Gulbe, sertifikāts Nr. 142. Par Sabiedrības konsolidētā gada pārskata un atsevišķa gada pārskata revīziju   zvērinātam revidentam noteikt atlīdzību EUR  12 000.00 apmērā, neieskaitot PVN.

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Kārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 21.06.2019.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2019.gada 21.jūnijā, plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā, Galvenā ražošanas korpusa konferenču zālē.

 

Darba kārtībā:

1.  Valdes ziņojums par Sabiedrības 2018.gada darbības rezultātiem.

2.  Zvērinātā revidenta ziņojums.

3.  Sabiedrības 2018.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

4.   Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2019.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

 

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā no plkst. 13:00 – 13:45 sapulces norises vietā. Akcionāri var piedalīties sapulcē personīgi vai ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2019. gada 13.jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē.

 

Akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēta pārstāvētā akcionāra pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvaras veidlapa pielikumā.

Ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri varēs iepazīties sākot ar 2019. gada 6.jūniju: 

 • AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” mājas lapā internetā www.rer.lv ;
 • Biržas „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā: www.nasdaqbaltic.com;
 • Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv
 • AS „ Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” sekretariātā, administratīva ēka, darba dienās no plkst.10:00-15:00;
 • sapulces dienā - akcionāru reģistrācijas vietā.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valde

Pielikumā: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa

 

Papildu informācija:

Tamāra Rogova

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” galv.juriste

Tel.: (+371) 61301847, (+371) 27001052

E-pasts: tamara.rogova@rer.lv


Pilnvara


Par Projektu īstenošanu „Kompleksi Risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas Energoefektivitātes Paaugstināšanai” (projekta Nr.4.1.1.0/18/A/030, 2.kārta)

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" sekmīgi īsteno projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai, 2.kārta”.

 

Līgums par projekta īstenošanu starp RER un CFLA tika noslēgts 07.02.2019.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 243 308,81 euro. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 986 023,30 euro. No projekta kopējām izmaksām 595 806,99 euro ir Kohēzijas fonda finansējums projektam.

 

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu RER ražotnē. Projekta specifiskais mērķis ir iegādāties, uzstādīt un nodot ekspluatācijā 12 jaunas, energoefektīvas ražošanas iekārtas (veicot esošo iekārtu nomaiņu), nomainīt neefektīvas apgaismes ierīces uz 1551 efektīvām apgaismes ierīcēm un veikt 3 ražošanas ēku vienkāršotu atjaunošanu ar mērķi palielināt ēku energoefektivitāti. 

 

Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2020. gada beigām.

 

Projektu līdzfinansē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kohēzijas fonds.

Par Līguma Noslēgšanu Ar Kompetences Centru (projekts Nr.1.2.1.1/18/A/001)

Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2019. gada 27.martā noslēdza līgumu ar Enerģētikas un transporta Kompetences centru (Kompetences centrs) par pētijuma “Metrovilciena vilces piedziņas sistēmas ar superkondensatoru uzkrājējiem projektēšana un izstrāde” īstenošanu projekta “Enerģētikas un transporta kompetences centrs” ietvaros.

Projekta numurs – Nr.1.2.1.1/18/A/001.

Kompetences centra izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

·   Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;

·   Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;

·   Viedā enerģētika un transports.

Projekts tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 4 708 111.50 EUR.

 

Pētniecības projekta mērķis ir vilces elektropiedziņas ar superkondensatoru enerģijas uzkrājējiem sistēmas izstrāde metropolitēna vilcieniem. Komplekts būs paredzēts izmantošanai sastāvos, kurus izmanto tuneļos un kuri var izbraukt atvērtos ceļu posmos ar maksimālo kustības ātrumu 90 km/st.

Pētijums tiek īstenots no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam.


Par projektu

Par Eiropas Savienības Fonda Projekta No.4.1.1.0/17/A/019 Pabeigšanu

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" (AS RER) 2019. gada martā ir pabeigusi projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/019 "Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai" īstenošanu.

Projekta ietvaros ir iegādāta augstfrekvences strāvas lodēšanas sistēma elektrisko mašīnu tinumu galu lodēšana, divi gaisa kompresori, iekārta liesmas slāpējošo kabeļu izolācijas griešanai un noņemšanai kompaundštance vilces elektrodzinēja statora lokšņu sagatavju izciršanai, daudzfunkcionāla metināšanas iekārta MMA+MIG/MAG+TIG ar impulsa un divu impulsu metināšanas režīmiem,  prese ar matricu komplektu uzgaļu montāžai, vertikālās frēzēšanas apstrādes centrs ar CPV, žāvēšanas krāsns, abrazīvās attīrīšanas kamera virsmu attīrīšanai pirms krāsošanas, hidroabrazīvās griešanas iekārta un 800 LED apgaismes ierīces, kā arī veikta piecu ražošanas ēku vienkāršotā atjaunošana.

AS RER ir sasniegusi visus Projektā plānotos mērķus, kā arī īstenojusi Projektu pilnā apmērā divus mēnešus ātrāk, nekā sākotnēji tika plānots. Projekta rezultātā ir būtiski paaugstināta ražotnes energoefektivitāte.

Projekta īstenošanu līdzfinansē Kohēzijas fonds. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru.Par Līguma Noslēgšanu ES Projekta Ietvaros (projekts Nr.1.1.1.1/18/A/055)

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (AS RER) 2019. gada 4.aprīlī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta nr. 1.1.1.1/18/A/055 “Jaunas paaudzes sinhronā relaktances elektrodzinēja izstrāde”.

Plānotais projekta īstenošanas termiņš – 18 mēneši.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 990’353,61 bez PVN.

Projekta mērķis ir atbalstīt pētniecību AS RER, kas sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.

Projekta specifiskais mērķis ir jaunās un energoefektīvās vilces elektropiedziņas izstrāde uz sinhronā relaktances dzinēja bāzes, kā arī uzņēmuma kolektīva kompetences iegūšana jaunā tipa pilnā elektroaprīkojuma komplekta izstrādes un izmēģinājumu jautājumos. Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt jaunu produktu: sinhrono relaktances elektrodzinēju.

 

Par Kreditēšanu

Sakarā ar Danske Bank A/S lēmumu slēgt savas filiāles un izbeigt savu darbību Latvijas finanšu tirgū, ar mērķi refinansēt sakarā ar šo lēmumu neizpildītas saistības, AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" noslēdza aizdevuma līgumu ar VTB Bank (Europe) SE (Rüsterstrasse 7-9, 60325, Frankfurte pie Mainas, Vācija), saskaņā ar kuru Sabiedrībai tika piešķirts aizdevums EUR 10,000,000 apmērā uz 5 gadiem.

Par Eiropas Savienības Fonda Projekta īstenošanu (projekts No.1.2.1.4/18/A/051)

Akciju sabiedrība “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” īsteno projektu “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde”

2019.gada 14.februārī stājās spēkā līguma grozījumi par iekārtu iegādi projekta Nr 1.2.1.4/18/A/051 “25kV maiņstrāvas elektrovilciena ar asinhrono piedziņu elektroaprīkojuma izgatavošanas līnijas izstrāde” ietvaros.

Projekta ietvaros plānots iegādāties šādu aprīkojumu:

1)     Multifukcionālais apstrādes centrs ar virpošanas un frēzēšanas funkciju vārpstu izgatavošanai – 380 000 EUR;

2)     Karuseļvirpas apstrādes centrs – 841 340 EUR;

3)     Bezcentra slīpēšanas iekārta – 90 800 EUR;

4)     Garenvirziena virpošanas automāts – 150 000 EUR;

5)     Invertora tipa punktmetināšanas iekārta – 38 000 EUR;

6)     Elektroaprīkojuma izmēģināšanas stenda komponentu iegāde – 500 000.50 EUR.


Iepirkuma procedūra tiks izsludināta 2019.gada 2.aprīlī uz sekojošo iekārtu iegādi:

1)      Multifukcionālais apstrādes centrs ar virpošanas un frēzēšanas funkciju vārpstu izgatavošanai – 380 000 EUR;

2)     Karuseļvirpas apstrādes centrs – 841 340 EUR;

3)     Bezcentra slīpēšanas iekārta – 90 800 EUR;

4)     Garenvirziena virpošanas automāts – 150 000 EUR;

5)     Invertora tipa punktmetināšanas iekārta – 38 000 EUR.


Piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 24.aprīlim.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru atbalsta programmas  “1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā” 2. kārtas ietvaros. Līgums par projekta īstenošanu ar CFLA noslēgts 2018. gada 29. novembrī un projekta īstenošana paredzēta līdz 2020. gada 31. decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir aptuveni 2. milj EUR, no kuriem 35% veido ERAF finansējums.

Par AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Padomi (izmaiņas)

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padome ar savu 06.03.2019.lēmumu ievēlēja:

Mikhail Barbarovich par Padomes  priekšsēdētāju;

Stanislav Vodolazskii par Padomes priekšsēdētāja vietnieku.

Sabiedrības padomes sastāvs: Mikhail Barbarovich, Stanislav Vodolazskii,  Alexey

Shestakov, Liubov Akimova, Alexey Kostennikov

 

2019.gada 22.februāra ārkārtas Akcionāru Sapulces Lēmumi

Akciju sabiedrības «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»

Vien.reģ. Nr. 40003042006

juridiskā adrese Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005

2019.gada 22.februāra ārkārtas akcionāru sapulces

lēmumi

 

Darba kārtība:

1.  Sabiedrības padomes ievēlēšana.

2.  Sabiedrības revīzijas komitejas ievēlēšana.

3.  Par revīzijas komitejas locekļu atlīdzību.

 

(1) Sabiedrības padomes ievēlēšana.

Pieņemtais lēmums:

Ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padomes locekļiem šādas personas:

 

Mihails Barbarovičs/

MIKHAIL BARBAROVICH

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2016.-2018.g : SIA "СК «УС-620" ģenerāldirektora vietnieks finanšu un  ekonomikas jautājumos;

2019.g.: SIA «Ключевые Системы и Компоненты», vadītāja vietnieks.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.  

 

 

Ļubova Akimova / LIUBOV AKIMOVA

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2013.-2018.g.: SIA «Холдинг Траснспортные Компоненты», galv.grāmatvede;

No 2018.g.: SIA «Ключевые Системы и Компоненты», galv.grāmatvede.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder.

Aleksejs Šestakovs/

ALEXEY SHESTAKOV

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

No 2018.g.: SIA «Холдинг Траснспортные Компоненты», departamenta vadītājs.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder.  

 

Stanislavs Vodolazskis /

STANISLAV VODOLAZSKII

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava pēdējos septiņus gadus - AS „Krona Grup” ģenerāldirektors.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.    

 

Aleksejs Kostenņikovs/

ALEXEY KOSTENNIKOV

 

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2016.-2017.g.: SIA «ТехДепо», ekonomists;

2017.-2018.g.:SIA «ТрансЭнергоМонтажПроект», ekonomists;

No 2018.g.: AS „Krona Grup”, finanšu direktors.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.    

 

Sapulce pieņema lēmumu, ka padomes locekļi pilda savas pienākumus bez atlīdzības.

 

(2) Sabiedrības revīzijas komitejas ievēlēšana.

Pieņemtais lēmums:

Ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Revīzijas komitejas locekļiem šādās personas uz laiku 3 (trīs) gadi:

 

 

 

1.

Karims Tuzaņi / KARIM TUZANI

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2015.-2018.g : AS "Региональный сетевой Информационный центр», finanšu plānošanas un kontroles virziena vadītājs;

No 2018.g.: SIA «Ключевые Системы и Компоненты», budžeta departamenta vadītājs.

 

 

2.

 

 

Irina Ziņina / IRINA ZININA

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2016.-2017.g.: SIA «Что делать Внедрение», komersanta darbības ievada vadošais speciālists-metodologs;

No 2018.g.: SIA «Ключевые Системы и Компоненты», metodologs.

 

 

3.

 

Viktors Dobrovs/ VIKTOR DOBROV

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2016.-2018.g.: AS «Концерн «Вега», korporatīvas uzskaites un atskaites daļas vadītājs;

No 2018.g.: SIA ««Холдинг Траснспортные Компоненты», galv.finašu analītiķis.  

 

 

4.

 

 

 

 

Ļubova Akimova / LIUBOV AKIMOVA

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2013.-2018.g.: SIA «Холдинг Траснспортные Компоненты», galv.grāmatvede;

No 2018.g.: SIA «Ключевые Системы и Компоненты», galv.grāmatvede.

 

(3) Par revīzijas komitejas locekļu atlīdzību.

Pieņemtais lēmums:

Revīzijas komitejas locekļi pilda savas pienākumus bez atlīdzības.

Lēmumu Projekti AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” ārkārtas Akcionāru Sapulcei 2019.gada 22.februārī

Darba kārtība:

1.  Sabiedrības padomes ievēlēšana.

2.  Sabiedrības revīzijas komitejas ievēlēšana.

3.  Par revīzijas komitejas locekļu atlīdzību.

 

(1) Sabiedrības padomes ievēlēšana

Lēmuma projekts:

Ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padomes locekļiem šādas personas:

 

 

 

1.

Mihails Barbarovičs/ MIKHAIL BARBAROVICH

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2016.-2018.g : SIA "СК «УС-620" ģenerāldirektora vietnieks finanšu un  ekonomikas jautājumos;

2019.g.: SIA «Ключевые Системы и Компоненты», vadītāja vietnieks.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.  

 

 

2.

 

 

Ļubova Akimova/ LIUBOV AKIMOVA

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2013.-2018.g.: SIA «Холдинг Траснспортные Компоненты», galv.grāmatvede;

No 2018.g.: SIA «Ключевые Системы и Компоненты», galv.grāmatvede.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder.

 

 

3.

 

Aleksejs Šestakovs/ ALEXEY SHESTAKOV

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

No 2014.g.: SIA «Холдинг Траснспортные Компоненты», departamenta vadītājs.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder.  

 

4.

 

Stanislavs Vodolazskis/STANISLAV VODOLAZSKII

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava pēdējos septiņus gadus - AS „Krona Grup” ģenerāldirektors.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.    

 

5.

Aleksejs Kosteņņikovs/ ALEXEY KOSTENNIKOV

 

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2016.-2017.g.: SIA «ТехДепо», ekonomists;

2017.-2018.g.:SIA «ТрансЭнергоМонтажПроект», ekonomists;

No 2018.g.: AS „Krona Grup”, finanšu direktors.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.    

 

Sapulce pieņema lēmumu, ka padomes locekļi pilda savas pienākumus bez atlīdzības.

 

(2) Sabiedrības revīzijas komitejas ievēlēšana.

Lēmuma projekts:

Ievēlēt AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” revīzijas komitejas locekļiem šādās personas:

 

 

 

1.

Karims Tuzaņi/ KARIM TUZANI

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2015.-2018.g : AS "Региональный сетевой Информационный центр», finanšu plānošanas un kontroles virziena vadītājs;

No 2018.g.: SIA «Ключевые Системы и Компоненты», budžeta departamenta vadītājs.

 

 

2.

 

 

Irina Ziņina/ IRINA ZININA

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2016.-2017.g.: SIA «Что делать Внедрение», komersanta darbības ievada vadošais speciālists-metodologs;

No 2018.g.: SIA «Ключевые Системы и Компоненты», metodologs.

 

 

3.

 

Viktors Dobrovs/ VIKTOR DOBROV

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2016.-2018.g.: AS «Концерн «Вега», korporatīvas uzskaites un atskaites daļas vadītājs;

No 2018.g.: SIA ««Холдинг Траснспортные Компоненты», galv.finašu analītiķis.  

 

 

4.

 

 

 

 

Ļubova Akimova/ LIUBOV AKIMOVA

Darba pieredze: Krievijas Federācija, Maskava

2013.-2018.g.: SIA «Холдинг Траснспортные Компоненты», galv.grāmatvede;

No 2018.g.: SIA «Ключевые Системы и Компоненты», galv.grāmatvede.

 

(3) Par revīzijas komitejas locekļu atlīdzību.

Lēmuma projekts:

Sapulce pieņema lēmumu, ka revīzijas komitejas locekļi pilda savas pienākumus bez atlīdzības.

Paziņojums Par Izmaiņām Valdes Sastāvā

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” paziņo, ka Padome ievēlēja valdi šādā sastāvā:

 • Mikalai Yerokhau, valdes priekšsēdētājs;
 • Aleksandrs Popadins, valdes loceklis;
 • Iļja Šestakovs, valdes loceklis;
 • Tamāra Rogova, valdes locekle;
 • Armantas Jasaitis, valdes loceklis.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas nevienam no valdes locekļiem nepieder.        

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par ārkārtas Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 22.02.2019.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2019.gada 22.februārī plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā, Galvenā ražošanas korpusa konferenču zālē.

 

Darba kārtībā:

1.  Sabiedrības padomes ievēlēšana.

2.  Sabiedrības revīzijas komitejas ievēlēšana.

3.  Par revīzijas komitejas locekļu atlīdzību.

 

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā no plkst. 13:00 – 13:45 sapulces norises vietā. Akcionāri var piedalīties sapulcē personīgi vai ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2019. gada 14.februāris. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē.

 

Akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēta pārstāvētā akcionāra pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvaras veidlapa pielikumā.

Ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri varēs iepazīties no 2019. gada 4.februāra: 

 • AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” mājas lapā internetā www.rer.lv ;
 • Biržas „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā: www.nasdaqbaltic.com;
 • AS „ Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” sekretariātā, administratīvša ēka, darba dienās no plkst.10:00-15:00;
 • sapulces dienā - akcionāru reģistrācijas vietā.

 

 

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valde


 

2018

PAR PROJEKTA "KOMPLEKSI RISINĀJUMI AS RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI" ĪSTENOŠANU (PROJEKTA NR.4.1.1.0/17/A/019)

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" īsteno projektu "Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai", projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/019.

Līdz 2018. gada 6.novembrim projekta ietvaros ir iegādāta Augstfrekvences strāvas lodēšanas sistēma elektrisko mašīnu tinumu galu lodēšana, Divi gaisa kompresori, Kompaundštance vilces elektrodzinēja statora lokšņu sagatavju izciršanai, daudzfunkcionāla metināšanas iekārta MMA+MIG/MAG+TIG ar impulsa un divu impulsu metināšanas režīmiem,  Prese ar matricu komplektu uzgaļu montāžai, Vertikālās frēzēšanas apstrādes centrs ar CPV, žāvēšanas krāsns un abrazīvās attīrīšanas kamera virsmu attīrīšanai pirms krāsošanas. Daļēji veikta LED apgaismes ierīču iegāde, kā arī veikti būvdarbi ražošanas ēku vienkāršotai atjaunošanai. Uz šo brīdi ir pilnībā pabeigta rūpnieciskās ražošanas ēkās ar kadastra numuriem  01 000 130 152 064 un 01 000 130 152 113 vienkāršota atjaunošana.

Projekta īstenošanu līdzfinansē Kohēzijas fonds. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru.


Par projektu Nr.4.1.1.0/17/A/019

PAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM BŪTISKAJĀ LĪDZDALĪBĀ

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) informē, ka saņēma no akcionāra MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED paziņojumu par to, ka piedejojošā tam kompānija-akcionārs CROWNING FINANCE CYPRUS LIMITED (18,19% no RER balsstiesīga pamatkapitāla) tika pārdota ООО ”ХОЛДИНГ ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ”, Maskava, Krievija.

Tādā veidā, MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED netieša līdzdalība RER balsstiesīgā pamatkapitālā tika samazināta par 18,19% un sastāda 46% .

Par Projektu īstenošanu "Kompleksi Risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas Energoefektivitātes Paaugstināšanai" (projekta Nr.4.1.1.0/17/A/019)

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" īsteno projektu "Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai", projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/019.


Līdz 2018. gada 27.jūlijam projekta ietvaros ir iegādāta Augstfrekvences strāvas lodēšanas sistēma elektrisko mašīnu tinumu galu lodēšana, Divi gaisa kompresori, Kompaundštance vilces elektrodzinēja statora lokšņu sagatavju izciršanai, daudzfunkcionāla metināšanas iekārta MMA+MIG/MAG+TIG ar impulsa un divu impulsu metināšanas režīmiem,  Prese ar matricu komplektu uzgaļu montāžai, Vertikālās frēzēšanas apstrādes centrs ar CPV, daļēji veikta LED apgaismes ierīču iegāde, kā arī veikti būvdarbi ražošanas ēku vienkāršotai atjaunošanai. Uz šo brīdi ir pilnībā pabeigta rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kadastra numuru  01 000 130 152 064 vienkāršota atjaunošana.

 

Projekta īstenošanu līdzfinansē Kohēzijas fonds. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru.

Par projektu Nr.4.1.1.0/17/A/019

Akciju Sabiedrības «Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca» 2018.gada 8.jūnija Kārtējās Akcionāru Sapulces Lēmumi

Darba kārtība:

1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem.

2. Zvērinātā revidenta ziņojums.

3. Padomes, kas pilda Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojums par 2017.gadu.

4. Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

5. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

6. Par parāda vērtspapīru emisiju.

(1) Valdes ziņojums par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu.

(2) Zvērinātā revidenta ziņojums.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu.

(3) Padomes, kas pilda Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojums par 2017.gadu.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai Padomes paziņojumu.

(4) Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2017.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2017.gada konsolidēto finanšu pārskatu. Mātes Sabiedrības 2017.gada peļņu EUR 1 462 712 apmērā novirzīt Sabiedrības attīstībai.

(5) Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Par zvērināto revidentu 2018.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr. 50003619401, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināta revidente Silvija Gulbe, sertifikāts Nr. 142. Par Sabiedrības konsolidētā gada pārskata un atsevišķa gada pārskata revīziju   zvērinātam revidentam noteikt atlīdzību.

(6) Par parāda vērtspapīru emisiju.

Pieņemtais lēmums:

Elektroiekārtu ražošanas finansēšanas un esošā kredīta refinansēšanas nodrošinājumam Sabiedrībai 2018.gadā emitēt obligācijas ar šādiem pamatraksturlielumiem:

Emisijas apjoms EUR 10 000 000

Dzēšanas termiņš 5 gadi

Kupona likme (%) 5-7

Procentu ienākuma periods 6 mēneši.

Valdei noslēgt līgumu par obligāciju emisijas organizēšanu un realizāciju.

Par Obligāto Akciju Atpirkšanas Piedāvājumu

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valdes viedoklis par sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu un tā ietekmi uz sabiedrības interesēm

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes ar 2018. gada 25. maija lēmumu Nr. 84.nolēma atļaut AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (turpmāk tekstā – RER) akcionāram Measurestep Enterprises Limited izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums), apstiprinot vienas akcijas atpirkšanas cenu - EUR 6,51.

RER valde ir izvērtējusi Piedāvājumu un secinājusi, ka tas atbilst normatīvo aktu prasībām.

RER valde pozitīvi vērtē to, ka piedāvātājs plāno turpināt RER komercdarbību saskaņā ar pastāvošo praksi, un tajā nav paredzētas būtiskās izmaiņas. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka Measurestep Enterprises Limited izteiktais Piedāvājums neietekmēs RER nodarbinātības politiku – visas darba attiecības  tiks turpinātas atbilstoši to noteikumiem. Tāpat piedāvātājs neplāno mainīt RER komercdarbības vietu vai veikt tās reorganizāciju un/vai pārstrukturēšanu.

Ņemot vērā RER biznesa plānā paredzēto tuvāko gadu straujo attīstību, valde pieļauj, ka RER vērtība nākotnē tikai pieaugs. 

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Obligātais Akciju Atpirkšanas Piedāvājums

Ar šo AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) informē, ka 2018. gada 31.maijā sāksies RER akcionāra Measurestep Enterprises Limited izteiktais obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2018. gada 25. maija lēmumu Nr. 84.

Informācija par piedāvājumu:  

Mērķa sabiedrība: AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, vienotais reģistrācijas numurs 40003042006; juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, Latvija, tālr. +371 67381193, e-pasta adrese: office@rer.lv,  interneta mājas lapas adrese: www.rer.lv.

Piedāvātājs: Firma Measurestep Enterprises Limited, reģistrēta Kipras Republikā ar reģistrācijas numuru HE153603 un juridisko adresi Ioanni Kyriakidi, 12A, Apostolos Andreas, P.C. 3067, Limassol, Cyprus. Prospekta parakstīšanas dienā piedāvātājam tieši un netieši pieder 97,23% Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju.

Vienas akcijas atpirkšanas cena ir EUR 6,51.

Piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas - sākot ar 2018. gada 31.maiju līdz 2018. gada 29.jūnijam ieskaitot.

Pielikumā: Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts.          


RER_Prospekts

Lēmumu Projekti AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Kārtējai Akcionāru Sapulcei 2018.gada 8.jūnijā

Lēmumu projekti AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējai akcionāru sapulcei 2018.gada 8.jūnijā

 

Darba kārtība:

 

1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem.

2. Zvērināta revidenta ziņojums.

3. Padomes, kas pilda Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojums par 2017.gadu.

4. Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

5. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

6. Par parāda vērtspapīru emisiju.

 

(1) Valdes ziņojums par sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem

 

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu.

 

(2) Zvērinātā revidenta ziņojums

 

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu.

 

 

(3) Padomes, kas pilda Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojums par 2017.gadu.


Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības Padomes, kas pilda Sabiedrības Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojumu par 2017.gadu.

 

(4) Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana

 

Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2017.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2017.gada konsolidēto finanšu pārskatu. Mātes Sabiedrības 2017.gada peļņu EUR 1 462 712 apmērā novirzīt Sabiedrības attīstībai.

 

(5) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana

 

Lēmuma projekts:

Par zvērināto revidentu 2018.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr. 50003619401, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināta revidente Silvija Gulbe, sertifikāts Nr. 142. Par Sabiedrības konsolidētā gada pārskata un atsevišķa gada pārskata revīziju   zvērinātam revidentam noteikt atlīdzību EUR  12 000.00 apmērā, neieskaitot PVN.

 

(6) Par parāda vērtspapīru emisiju

 

Lēmuma projekts:

Elektroiekārtu ražošanas finansēšanas un esošā kredīta refinansēšanas nodrošinājumam Sabiedrībai 2018.gadā emitēt obligācijas ar šādiem pamatraksturlielumiem:

Emisijas apjoms EUR 10 000 000

Dzēšanas termiņš 5 gadi

Kupona likme (%) 5-7

Procentu ienākuma periods 6 mēneši

Paziņojums Par Būtiskās Līdzdalības Iegūšanu (14.05.2018.)

Ar šo AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) informē, ka saņēmusi paziņojumu par būtiskās līdzdalības iegūšanu, saskaņā ar kuru akcionārs MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED, kam tieši pieder 33,04% RER akcijas, netieši ieguva 64,19% akcijas no RER balsstiesīga pamatkapitāla.

Paziņojums Par Kārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 08.06.2018.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2018.gada 8.jūnijā, plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā, Galvenā ražošanas korpusa konferenču zālē.

 

Darba kārtībā:

1.  Valdes ziņojums par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem.

2.  Zvērinātā revidenta ziņojums.

3.  Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

4.  Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

5.  Par Sabiedrības parāda vērtspapīru emisiju.

 

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā no plkst. 13:00 – 13:45 sapulces norises vietā. Akcionāri var piedalīties sapulcē personīgi vai ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2018. gada 31.maijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē.

 

Akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēta pārstāvētā akcionāra pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvaras veidlapa pielikumā.

Ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri varēs iepazīties no 2018. gada 24.maija: 

 • AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” mājas lapā internetā www.rer.lv ;
 • Biržas „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā: www.nasdaqbaltic.com;
 • AS „ Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” sekretariātā, administratīvša ēka, darba dienās no plkst.10:00-15:00;
 • sapulces dienā - akcionāru reģistrācijas vietā.

 

 

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valde

Pielikumā: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa

 

Papildu informācija:

Tamāra Rogova

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” juriste

Tel.: (+371) 61301847, (+371) 27001052

E-pasts: tamara.rogova@rer.lv


Pilnvaras veidlapa

 

Atpirkšanas Piedāvājuma Izteikšana

No akcionāra Measurestep Enterprises Limited ir saņemta informācija, ka, ņemot vērā, ka ir sasniegts Finanšu instrumentu likuma 66.panta 4.daļas 1.punktā noteiktais slieksnis obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai, šobrīd tiek gatavots obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums.

Paziņojums Par Būtiskās Līdzdalības Iegūšanu

Saskaņā ar saņemtо paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību kompānija MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED 16.03.2018. iegādājās:

1 333 771 AS RER akcijas, tajā skaitā 569 832 slēgtās emisijas, no Mals Company Ltd. un

582 021 AS RER akcijas, tajā skaitā 194 007 slēgtās emisijas, no Imfelant Production Inc.

Kopumā akcionāram MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED pieder 1 915 792 AS RER balsstiesīgas akcijas, jeb 33,04% balsstiesīgā pamatkapitāla.

Par Projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 „Profesionālo Izglītības Iestāžu Audzēkņu Dalība Darba Vidē Balstītas Mācībās Un Mācību Prakses Uzņēmumos” īstenošanu

AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” piedalās projektā Nr.8.5.1.0/16/I/001 „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.

Projekta realizācijas laiks no 2017. gada 27. janvāra līdz 2023. gada 31. janvārim.

Projekta mērķis – palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Atbalsta mērķa auditorija - izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.


Par projekta īstenošanu

Par Projekta "Kompleksi Risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas Energoefektivitātes Paaugstināšanai" (projekta Nr.4.1.1.0/17/A/019) īstenošanu

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" īsteno projektu "Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai", projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/019.


Līdz 2018. gada 15.martam projekta ietvaros ir iegādāta Augstfrekvences strāvas lodēšanas sistēma elektrisko mašīnu tinumu galu lodēšana, Divi gaisa kompresori, Kompaundštance vilces elektrodzinēja statora lokšņu sagatavju izciršanai, daudzfunkcionāla metināšanas iekārta MMA+MIG/MAG+TIG ar impulsa un divu impulsu metināšanas režīmiem,  Prese ar matricu komplektu uzgaļu montāžai, Vertikālās frēzēšanas apstrādes centrs ar CPV, daļēji veikta LED apgaismes ierīču iegāde.

 

Projekta īstenošanu līdzfinansē Kohēzijas fonds. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru.

Par projektu

Par Līgumu Par Eiropas Savienības Fonda Projekta īstenošanu

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2018.gada 29.janvārī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu, finansējuma piešķiršanu un uzraudzību.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu AS RER ražotnē.

Projekta ietvaros tiks veikta 11 ražošanas iekārtu/iekārtu komplektu iegāde, montāža un nodošanas ekspluatācijā (esošo ražošanas iekārtu nomaiņu), kā arī 5 ražošanas ēku vienkāršotu atjaunošanu.

Projektu plānots īstenot 16 mēnešu laikā, no 2018.gada 1.februāra līdz 2019.gada 31.maijam.


About_the_contract_with_EU_LV.pdf

Par Dalības Izbeigšanu Meitas Uzņēmumā

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” dalība meitas uzņēmuma SIA "RER-Termināls", reģ.Nr.40203010535, pamatkapitālā ir izbeigusies, otrajam dalībniekam -  SIA “BSCT” iegādājoties 900 SIA "RER-Termināls” pamatkapitāla daļas. Kopumā tam pieder 11 400 SIA "RER-Termināls” pamatkapitāla daļas, jeb 100 %.

2017

Iekšējā Informācija (saskaņā Ar Regulas (ES) Nr.596/2014) (29.12.2017.)

Saskaņā ar saņemto paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību akcionārs Crowning Finance Cyprus Limited papildus ir iegādājies AS RER 45 975 slēgtās emisijas akcijas. Kopsummā šim akcionāram pieder 1 054 969 akcijas (t.sk. 1 008 994 publiskās emisijas akcijas), jeb 18,19% balsstiesīgā pamatkapitāla.

Iekšējā Informācija (saskaņā Ar Regulas (ES) Nr.596/2014)

Saskaņā ar saņemto paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību akcionārs Nikolajs Čudinovs 13.12.2017. atsavinājis 5 424 AS „RER” slēgtās emisijas akcijas.

Iekšējā Informācija (13.12.2017.)

Saskaņā ar saņemtajiem paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību:

akcionārs Ļevs Fanigins 12.12.2017. atsavinājis 36 527 AS „RER” slēgtās emisijas akcijas; akcionārs Oļegs Šapovalovs 12.12.2017. atsavinājis 4 024 AS „RER” slēgtās emisijas akcijas.

Par Daļas Samazināšanu Meitas Uzņēmumā (28.11.2017.)

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” dalība meitas uzņēmuma SIA „RER-Termināls”, reģ. Nr. 40203010535, pamatkapitālā ir samazinājusies līdz 7,89 %.

Otrs dalībnieks SIA “BSCT” papildus iegādājies 2500 SIA „RER-Termināls” pamatkapitāla daļas, kopumā tam pieder 10500 SIA „RER-Termināls” pamatkapitāla daļas, jeb 92,11 %.

Par Izmaiņām AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Valdes Sastāvā (12.10.2017.)

Ar šo AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” informē, ka 2017.gada 12.oktobrī Olga Pētersone ir atstājusi Sabiedrības valdes locekļa amatu.

AS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” 2017.GADA 20.JŪNIJA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI

Akciju sabiedrības „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Vien.reģ. Nr. 40003042006

juridiskā adrese Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005

2017.gada 20.jūnija kārtējās akcionāru sapulces

lēmumi

Darba kārtība:

 1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem.
 2. Zvērināta revidenta ziņojums.
 3. Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
 4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
 5. Sabiedrības padomes ievēlēšana.
 6. Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.


(1) Valdes ziņojums par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu.

(2) Zvērinātā revidenta ziņojums.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu. 

(3) Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2016.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2016.gada konsolidēto finanšu pārskatu. 

(4) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Par zvērināto revidentu 2017.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr.50003619401, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināts revidents Kaspars Rutkis, sertifikāts Nr. 171. Noteikt revidenta atlīdzību.

(5) Sabiedrības padomes ievēlēšana.

Pieņemtais lēmums:

Ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padomes locekļiem šādas personas:

 1. Kirills Nužins/ KIRILL NUZHIN Darba pieredze: pēdējos četrus gadus - SIA "УМС" ģenerāldirektors, Maskava,Krievijas Federācija. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.   
 2. Andrejs Sarkisovs/ANDREY SARKISOV/ Darba pieredze: pēdējos divpadsmit gadus- advokātu birojs „Status-Kvo”, advokāts, Maskava, Krievijas Federacija. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.   
 3. Nataļja Sarkisova/NATALIA SARKISOVA/ Darba pieredze: pēdējos desmit gadus - advokātu birojs „Status-Kvo”, Informācijas dienesta vadītāja, Maskava, Krievijas Federacija. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder.   
 4. Stanislavs Vodolazskis /STANISLAV VODOLAZSKII/ Darba pieredze: pēdējos sešus gadus - AS „Krona Grup” ģenerāldirektors, Maskava, Krievijas Federacija.AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.  
 5. Sergejs Bolisovs/SERGEY BOLYSOV Darba pieredze: 2013.-2016.g.- SIA «Judgen Global Consalting», partneris pārvaldes un personāla struktūru konsultēšanas jautājumos; no 2017.g. – IU Bolisovs īpašnieks, darbības sfēra – komersantu konsultēšana ārvalstu ekonomiskās aktivitātes jautājumos, Maskava, Krievijas Federācija. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.   

     

Apstiprināt Padomes locekļu atlīdzību.

(6) Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.

Pieņemtais lēmums:

Uzticēt jaunievēlētai Sabiedrības padomei revīzijas komitejas funkciju izpildi uz visu padomes pilnvaru termiņu saskaņā ar Statūtiem.


AKCIJU SABIEDRĪBAS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” 2017.GADA 20.JŪNIJA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PROJEKTI

Akciju sabiedrības „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

2017.gada 20.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Darba kārtība: 

1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem.

2.Zvērināta revidenta ziņojums.

3.Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

4.Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

5. Sabiedrības padomes ievēlēšana,

6. Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.


(1) Valdes ziņojums par sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem

Lēmuma projekts:

Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu. 


(2) Zverināta revidenta ziņojums

Lēmuma projekts:

Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu. 


(3) Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana

Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2016.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2016.gada konsolidēto finanšu pārskatu. 


(4) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana 

Lēmuma projekts:

Par zvērināto revidentu 2017.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr.50003619401, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināts revidents Kaspars Rutkis, sertifikāts Nr. 171. Par Sabiedrības konsolidēto gada pārskatu  noteikt atlīdzību zvērinātam revidentam EUR  4 000.00 apmērā, neieskaitot PVN, par Sabiedrības atsevišķu gada pārskatu - EUR 8 000.00 apmērā neieskaitot PVN.


(5) Sabiedrības padomes ievēlēšana

Lēmuma projekts:

Ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padomes locekļiem šādas personas:

Kirills Nužins/ KIRILL NUZHIN - Darba pieredze: pēdējos trīs gadus – Krievijas Federācija, SIA "УМС" ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.   

Andrejs Sarkisovs/ANDREY SARKISOV/ - Darba pieredze: pēdējos vienpadsmit gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, advokāts. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.   

Nataļja Sarkisova/NATALIA SARKISOVA/ - Darba pieredze: pēdējos deviņas gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, Informācijas dienesta vadītāja. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder.   

Stanislavs Vodolazskis /STANISLAV VODOLAZSKII/ - Darba pieredze: pēdējos piecus gadus - Krievijas Federacija, SAS „Krona Grup” ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.     

- apstiprināt padomes locekļu atlīdzību EUR 10 560,00 (desmit tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro) gadā.


(6) Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.

Lēmuma projekts:

Uzticēt jaunievēlētai Sabiedrības padomei revīzijas komitejas funkciju izpildi uz visu padomes pilnvaru termiņu saskaņā ar Statūtiem.


AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Kārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 20.06.2017.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017.gada 20.jūnijā, plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā, administratīvās ēkas konferenču zālē.

 

Darba kārtībā:

 1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem.
 2. Zvērinātā revidenta ziņojums.
 3. Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
 4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
 5. Sabiedrības padomes ievēlēšana.
 6. Par revīzijas komitejas funkciju izpildes  uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.

 

Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2017.gada 20.jūnijā no plkst.

13:00 līdz 13:45 konferenču zālē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai

pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments; akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un ‘’Nasdaq Riga” AS interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.com, kā arī pievienots paziņojuma pielikumā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinoša dokuments.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai

sapulcē, ir 2017. gada 12. jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta

datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

 

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu

projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru

sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem darba dienās no plkst. 10:00

līdz 15:00, Sabiedrības sekretariātā Ganību dambī 53, Rīgā, sākot ar 2017.gada 22.maiju.

 

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Sabiedrības mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un „Nasdaq Riga” AS interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.com.

 

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valde

Pielikumā: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa

 

Papildu informācija:

Tamāra Rogova

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” juriste

Tel.: (+371) 61301847, (+371) 27001052

E-pasts: tamara.rogova@rer.lv

Par AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Padomi

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padomes loceklis Maksims Gordjukovs paziņojis Sabiedrībai par to, ka ir atstājis padomes locekļa amatu.

AAS „Baltijskij Bank” Ir Atsavinājis AS „RER” 1 008 994 Publiskās Emisijas Akcijas

Saskaņā ar saņemtajiem paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību akcionārs AAS „Baltijskij Bank” 18.04.2017. ir atsavinājis AS "RER" 1 008 994 publiskās emisijas akcijas, kas ir 17,40% balsstiesīgā pamatkapitāla, bet Crowning Finance Cyprus Limited 18.04.2017. ir iegādājies AS "RER" 1 008 994 publiskās emisijas akcijas (17,40% balsstiesīgā pamatkapitāla).

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” (RER) Plāno īstenot Projektu

Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) plāno īstenot projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai”. Projekta ietvaros uzņēmums izsludinājis iepirkumu ražošanas ēku vienkāršotajai atjaunošanai pa 370 000 euro un Vertikālās frēzēšanas apstrādes centra ar CPV iegādei pa 140 000 euro. Visas norādītās izmaksas ir indikatīvas un iekārtu cenas būs zināmas pēc iepirkumu procedūru noslēgšanas. Šis ziņojums papildina iepriekšējo RER ziņojumu, kurā ietverta informācija par 13 iepirkumu izsludināšanu, kuru ietvaros plānots iegādāties 11 jaunas ražošanas iekārtas un veikt gāzes vada un gāzes sadales punkta renovāciju. Iepriekš izsludināto iepirkumu ietvaros saņemto piedāvājumu vērtēšana turpinās līdz 13.aprīlim.

Iepirkuma “Ražošanas ēku vienkāršotā atjaunošana” piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 26. aprīlis, bet iepirkuma “Vertikālās frēzēšanas apstrādes centrs ar CPV” piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 19. aprīlis.

Iekārtas piegādes un darbu veikšanas plānotais laiks ir līdz 2019.gada pavasarim.

Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmas 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” ietvaros.

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" Ieplānojusi Ražotnē Veicināt Efektīvu Energoresursu Izmantošanu

Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” plāno īstenot projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai”. Projekta ietvaros uzņēmums izsludinājis iepirkumu gāzes sadales punkta renovācijai par 32 000 eiro, gāzes vada renovācijai par 9000 eiro, LED tehnoloģiju apgaismes ierīcēm par 160 000 eiro, ūdens apkures katlam par 147 000 eiro un gaisa kompresoriem par 80 000 eiro.

Tāpat izsludināti vairāki iepirkumi energoefektivitāti veicinošu ražošanas iekārtu iegādei. Uzņēmums plāno iegādāties abrazīvās attīrīšanas kameru virsmu attīrīšanai pirms krāsošanas par 95 000 eiro, presi ar matricu komplektu uzgaļu montāžai par 12 000 eiro, žāvēšanas krāsni par 45 000 eiro, hidroabrazīvās griešanas iekārtas par 250 000 eiro, kompaundštanci vilces elektrodzinēja statora lokšņu sagatavju izciršanai par 60 000 eiro, daudzfunkcionālu metināšanas iekārtu par 7000 eiro, iekārtu liesmas slāpējošo kabeļu izolācijas griešanai un noņemšanai par 60 000 eiro un augstfrekvences strāvas lodēšanas sistēmu par 58 000 eiro. Visas norādītās izmaksas ir indikatīvas un iekārtu cenas būs zināmas pēc iepirkumu procedūru noslēgšanas.

Visos iepirkumos piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 31.marts. Iekārtu piegādes un darbu veikšanas plānotais laiks ir līdz 2019.gada pavasarim.

Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmas 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” ietvaros.

Par AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Pamatkapitālā Dalības Samazināšanu (03.03.2017.)

3 марта 2017 года в Регистре предприятий ЛР зарегистрировано уменьшение участия  АО «Рижский электромашиностроительный завод» в основном капитале дочернего предприятия ООО «RER-Termināls», рег.№ 40203010535, до 29,82%.

Второй участник ООО «BSCT» дополнительно приобрел 6000 долей капитала ООО «RER-Termināls», после чего ему стало принадлежать 8000 долей, или  70,18%.

Полученная в результате продажи долей капитала денежная сумма EUR 600 000  направлена на погашение кредитных обязательств АО «РЭЗ» перед АО «Meridian Trade Bank».

Par AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Valdes Locekļiem

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padome ar savu 24.01.2017. lēmumu:

- pārvēlēja trīs valdes locekļus – Nikolaju Jerohovu (Mikalai Yerokhau), Olgu Pētersoni un Aleksandru Popadinu uz jaunu pilnvaru termiņu saskaņā ar sabiedrības Statūtiem – trīs gadiem;

- Iecēla par sabiedrības valdes priekšsēdētāju Nikolaju Jerohovu (Mikalai Yerokhau).

Sabiedrības valdes sastāvs: Nikolajs Jerohovs (Mikalai Yerokhau), Olga Pētersone,

Aleksandrs Popadins, Iļja Šestakovs un Grigorijs Kapustins.

2016

Par AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Pamatkapitālā Dalības Samazināšanu

2016.gada 25.oktobrī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” dalības samazināšana meitas uzņēmuma SIA "RER-Termināls", reģ.Nr. 40203010535, pamatkapitālā.

AS „RER” daļa SIA "RER-Termināls» pamatkapitālā samazinājusies no 91,23% līdz 82,46%.

Otrajām SIA "RER-Termināls” dalībniekam SIA “BSCT” tagad pieder 2000 no 11400 pamatkapitāla daļām.

Par Izmaiņām AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Valdes Sastāvā

Ar šo AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” informē, ka š.g. 18.oktobrī ir nozīmēts Sabiedrības jauns valdes loceklis Grigorijs Kapustins.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”  strādā no 1996.gada un bija nodarbināts dažādās pozīcijās – vecākais meistars, iecirkņa priekšnieks. 2001.gadā nozīmēts par ceha priekšnieku. Sākot no 2016.gada marta – Aparātu ražošanas priekšnieks, no septembra – tehniskā direktora vietnieks.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas G.Kapustinam nepieder.

Uz šo brīdi AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valdes sastāvs:

Valdes priekšsēdētājs: Nikolajs Erohovs (Mikalai Yerokhau).

Valdes locekļi: Olga Pētersone, Aleksandrs Popadins, Iļja Šestakovs, Grigorijs Kapustins.

2016.gada 13.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā Tika Reģistrēta AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Dalības Samazināšana Meitas Uzņēmuma Pamatkapitālā.

2016.gada 13.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” dalības samazināšana meitas uzņēmuma SIA "RER-Termināls", reģ.Nr. 40203010535, pamatkapitālā.

AS RER daļa  SIA "RER-Termināls” pamatkapitālā samazinājusies  no 100% līdz 91,23%, par otro SIA "RER-Termināls” dalībnieku kļuva SIA “BSCT”, reģ. Nr. 40003673834, kura ieguvusi 1000 no 11400 pamatkapitāla daļām.

2016.gada I.pusgadā Koncerna Darbības Rezultāti.

Koncerna neto apgrozījuma apjoms 2016.gada I.pusgadā sastādīja EUR 8 827 215, kas pret attiecīgo periodu iepriekšējā gadā ir par 33.9% vairāk. Savukārt bruto peļņas apjoms sastādīja 1 milj. EUR, kas ir 3.6 reizes vairāk, nekā 2015.gada I.pusgadā.

Ņemot vērā lielo investīcijas apjomu, kas 2015.gadā kopumā sastādīja 5.4 milj. EUR, 2016.gadā ievērojami pieaug pamatlīdzekļu nolietojuma apjoms, kā rezultātā 2016.gada I.pusgadā peļņas pirms procentiem, nodokļiem, nolietojumiem un amortizācijas apjoms (EBITDA) sastādīja 3.0 milj. EUR, kas pret 2015.gada I.pusgadā sasniegto 1.4 milj. EUR EBITDA apjomu ir 2.1 reizes vairāk. Savukārt neto finansu rezultāts sastāda 0.2 milj. EUR zaudējumu, pret 2015.gada I.pusgadā nenozīmīgu 0.01 milj. EUR neto peļņu.

2016.gada I.pusgadā Koncerna finanšu situācija ir ievērojami stabilizējusies. Koncerna pašu kapitāla īpatsvars kopējā aktīvu kopsummā sastāda 55.7%, pret  49.5% iepriekšēja gada attiecīga periodā, bet apgrozījuma līdzekļu pret īstermiņa saistībām attiecību koeficients sastāda 1.25, pret 1.13 iepriekšēja gada attiecīga periodā. Kopējā aktīvu kopsumma 2016.gada I.pusgadā ir pieaugusi par 10%.

AS „RER” vadība uzskata, ka Koncerna darbības rezultāti visā 2016.gadā saglabās ievērojamu pieauguma tendenci, un finanšu situācija turpinās uzlaboties.Akciju Sabiedrības „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 2016.gada 22.jūlija ārkārtas Akcionāru Sapulces Lēmumi

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Sabiedrības Padomes atsaukšana un jaunas Padomes locekļu ievēlēšana.
 2. Sabiedrības meitas uzņēmuma dibināšana.

1) Sabiedrības Padomes atsaukšana pirms padomes termiņā beigām, jaunas Padomes locekļu ievēlēšana un Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

PIEŅEMTAIS LĒMUMS:

atsaukt Sabiedrības Padomi pirms padomes termiņā beigām un ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Padomes locekļiem šādas personas:

 1. Kirills Nužins /KIRILL NUZHIN/
  Darba pieredze: pēdējos trīs gadus – Krievijas Federācija, SIA "УМС" ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
 2. Andrejs Sarkisovs /ANDREY SARKISOV/
  Darba pieredze: pēdējos vienpadsmit gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, advokāts. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
 3. Nataļja Sarkisova /NATALIA SARKISOVA/
  Darba pieredze: pēdējos deviņas gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, Informācijas dienesta vadītāja. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder.
 4. Stanislavs Vodolazskis /STANISLAV VODOLAZSKII/
  Darba pieredze: pēdējos piecus gadus - Krievijas Federacija, SAS „Krona Grup” ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
 5. Maksims  Gordjukovs /MAKSIM GORDYUKOV/
  Darba pieredze: pēdējos astoņus gadus - Krievijas Federacija, AS „Alfa-Bank”, regionālās tirdzniecības direktors; pedējos divus gadus - Krievijas Federācija, AAS „Baltijskij Bank” valdes loceklis AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.

Apstiprināt Padomes locekļu atlīdzību.

2)  Sabiedrības meitas uzņēmuma dibināšana.

PIEŅEMTAIS LĒMUMS:

Piekrist Sabiedrības valdes lēmumam nodibināt meitas uzņēmumu – viena dibinātāja sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) un izdarīt mantisko ieguldījumu meitas uzņēmuma pamatkapitālā.

Akciju Sabiedrības „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 2016. Gada 22. Jūlija ārkārtas Akcionāru Sapulces Lēmumu Projekti

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Sabiedrības Padomes atsaukšana un jaunas Padomes locekļu ievēlēšana.
 2. Sabiedrības meitas uzņēmuma dibināšana.

1) Sabiedrības Padomes atsaukšana pirms padomes termiņā beigām, jaunas Padomes locekļu ievēlēšana un Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

PIEŅEMTAIS LĒMUMS:

atsaukt Sabiedrības Padomi pirms padomes termiņā beigām un ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Padomes locekļiem šādas personas:

 1. Kirills Nužins /KIRILL NUZHIN/
  Darba pieredze: pēdējos trīs gadus – Krievijas Federācija, SIA "УМС" ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
 2. Andrejs Sarkisovs /ANDREY SARKISOV/
  Darba pieredze: pēdējos vienpadsmit gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, advokāts. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
 3. Nataļja Sarkisova /NATALIA SARKISOVA/
  Darba pieredze: pēdējos deviņas gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, Informācijas dienesta vadītāja. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder.
 4. Stanislavs Vodolazskis /STANISLAV VODOLAZSKII/
  Darba pieredze: pēdējos piecus gadus - Krievijas Federacija, SAS „Krona Grup” ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
 5. Maksims  Gordjukovs /MAKSIM GORDYUKOV/
  Darba pieredze: pēdējos astoņus gadus - Krievijas Federacija, AS „Alfa-Bank”, regionālās tirdzniecības direktors; pedējos divus gadus - Krievijas Federācija, AAS „Baltijskij Bank” valdes loceklis AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.

Apstiprināt Padomes locekļu atlīdzību EUR 10 560,00 (desmit tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro) gadā.

2)  Sabiedrības meitas uzņēmuma dibināšana.

PIEŅEMTAIS LĒMUMS:

Piekrist Sabiedrības valdes lēmumam nodibināt meitas uzņēmumu – viena dibinātāja SIA un izdarīt mantisko ieguldījumu meitas uzņēmuma pamatkapitālā.


DATUMS, KURĀ EMITENTS VĒLAS SAŅEMT SARAKSTU SAPULCEI - 2016.gada 19.jūlijs.
EMITENTA KONTAKTPERSONA – Tamāra Rogova, tālr. +371 67381712, +371 27001052

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par ārkārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 22.07.2016.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” ārkārtējās akcionāru sapulce notiks 2016.gada 22.jūlijā, plkst. 14.00 Ganību dambī 31, Rīgā, administratīvās ēkas 29.istabā (konferenču zālē).

Darba kārtībā:

 1. Grozījumi AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Padomes sastāvā.
 2. Meitas uzņēmuma dibināšana.

Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2016.gada 22.jūlijā no plkst.13.00 līdz 13.45 konferenču zālē.

 

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments; akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ OMX Riga’’ interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/, kā arī pievienots paziņojuma pielikumā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinoša dokuments. 

 

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2016. gada 14.jūlijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē. 

 

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem darba laikā no plkst. 10.00 līdz 15.00, Ganību dambī 31, Rīgā no 2016.gada 7.jūlija. 

 

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ OMX Riga’’ interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Valde

Papildu informācija:

Tamāra Rogova
AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”
Juriste
Tālr.: (+371) 67381712, (+371) 27001052
Fakss: (+371) 67046959
E-pasts: maija.golovija@rer.lv

Pielikumi:

„Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa


AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 2016.gada 15.jūnija Kārtējās Akcionāru Sapulces Lēmumi.

Akciju sabiedrības „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2016. gada 15. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

 

Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” reģ.Nr.40003042006 paziņo, ka akcionāru kārtas sapulce 2016.gada 15.jūnijā, plkst.14:00, ir notikusi.

Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls  ir  8.118.607 EUR

Balsstiesīgo akciju skaits   ir 5.799.005 akcijas.

Sapulcē piedalijās 11 akcionāri, kuri pārstāv 4 631 365 akcijas,  kas ir 79,86% balstiesīgā kapitāla.

Sapulce pieņēma zinašanai valdes zinojumu par sabiedrības 2015.gada darbības rezulltātiem un zvērināta revidenta ziņojumu.

Sapulce pieņēma lēmumu apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2015.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2015.gada konsolidēto finanšu pārskatu.

 

Balsojuma rezultāti:

„Par”  4 631 366   akcijas

„Pret” 0 akcijas.

 

Sapulce pieņēma lēmumu par zvērināto revidentu 2016.gadam ievelēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr.50003619401, adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināts revidents Kaspars Rutkis, sertifikāts Nr. 171, un noteikt atalgojumu par RER konsolidēto gada pārskatu un atsevišķu gada pārskatu  12 000.00 EUR (bez PVN) apmērā.

 

Balsojuma rezultāti:

„Par”  4 631 366   akcijas 

„Pret” 0 akcijas.

2016.gada I.ceturksnī Koncerna Darbības Rezultāti Salīdzinājumā Ar 2015.gada I.ceturksni Ir Ievērojami Uzlabojušies.

Tā realizācijas apjomu pieaugums 2016.gada I.ceturksnī sastādīja 58.2 %, bet bruto peļņa bija 0.33 milj. EUR, pretstatā 0.4 milj. EUR lielam bruto zaudējumam 2015.gada I.ceturksnī. Ņemot vērā lielo investīcijas apjomu, kas 2015.gadā kopumā sastādīja 5.4 milj. EUR, 2016.gadā ievērojami pieaug pamatlīdzekļu nolietojuma apjoms, kā rezultātā 2016.gada I. ceturkšņa peļņas pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) apjoms sastādīja 0.7 milj. EUR, neskatoties uz neto zaudējumu 0.2 milj. EUR. Savukārt, 2015.gada I.ceturkšņa neto peļņa bija praktiski tuvu nullei, bet EBITDA sastādīja 0.7 milj. EUR.

AS „RER” vadība uzskata, ka Koncerna darbības rezultāti visā 2016.gadā saglabās ievērojamu pieauguma tendenci, un finanšu situācija turpinās uzlaboties.

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" Kārtējās Akcionāru Sapulces Lēmumu Projekti

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (reģ. Nr.40003042006, Ganību dambī 31, Rīgā, LV-1005) 2016.gada 15.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti pielikumā

Pielikumi:

Lēmumu projekti


AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Kārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 15.06.2016.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulce notiks 2016.gada 15.jūnijā, plkst. 14.00 Ganību dambī 31, Rīgā, administratīvās ēkas 29.istabā (konferenču zālē).

 

Darba kārtībā:

 1. Ziņojums par Sabiedrības 2015.gada darbības rezultātiem.
 2. Zvērināta revidenta ziņojums.
 3. Sabiedrības 2015.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
 4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2016.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

 

Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2016.gada 15.jūnijā no plkst.13.00 līdz 13.45 konferenču zālē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments; akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” mājas lapā http://www.rer.lv/, oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/, kā arī pievienots paziņojuma pielikumā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinoša dokuments.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2016. gada 07. jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

 

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem darba laikā no plkst. 10.00 līdz 15.00, Ganību dambī 31, Rīgā, no 2016.gada 01.jūnija.

 

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības mājas lapā http://www.rer.lv/, oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ OMX Riga’’ interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/.

 

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Valde

 

Papildu informācija:

Maija Golovija

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” juriste

Tālrl.: (+371) 67381712, (+371) 27001052

Fakss: (+371) 67046959

E-pasts: maija.golovija@rer.lv

 

Pielikumi:

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa (LV)

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa (ENG)

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Koncerna darbība 2015. gadā

Koncerna pamatdarbības veids ir elektrisko mašīnu un aparātu ražošana (NACE kods 2711).

Galvenie produkcijas veidi ir:

 • Elektroiekārta elektrovilcieniem;
 • Elektroiekārta pasažieru vagoniem;
 • Elektroiekārta metropolitena vilcieniem;
 • Lējumi.

Koncerna neto apgrozījums 2015. gadā sastādīja EUR 13 096 167.

2015. gadu Koncerns beidza ar peļņu pirms nodokļu nomaksas EUR 99 213 un EUR 164 037 zaudējumiem pēc nodokļu nomaksas.

Ņēmot vērā negatīvo Krievijas rubļa kursa (RUB/EUR) krišanas ietekmi uz Koncerna darbības rezultātiem 2014.gadā, visa 2015.gada I.ceturkšņa laikā Koncerna vadība nodrošināja realizācijas līgumu pārslēgšanu ar Krievijas tirgus pircējiem uz līguma valūtu – eiro. Līdz ar to, sākot ar 2015.gadu Koncernā vairs nav RUB/EUR valūtu kursa riska, kas iepriekš bija visnozīmīgākais finanšu risks.

Vienlaicīgi, Krievijas tirgū saglabājas rubļa devalvācijas tendence, kas negatīvi ietekme Koncerna konkurētspēju sakarā ar cenu noteikšanu eiro valūtā, ka rezultātā Koncerna realizācijas apjomu Krievijas tirgum īpatsvars samazinās.

Ar mērķi nodrošināt Koncerna finansu stabilitāti AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Valde apstiprināja pasākumu plānu visa veida izdevumu optimizācijai 2015.gada laikā. Pasākumu plāns paredzēja visa veida izdevumu, t.sk. strādājošo skaita, samazināšanu.

Kompensāciju izmaksa atbrīvotiem darbiniekiem 2015.gada I.ceturksnī atstāja negatīvu ietekmi uz Koncerna mātes uzņēmuma finansu rezultātu, bet visa 2015.gada griezumā šī negatīva ietekme samazinājās līdz ar pašizmaksas izdevumu attiecīgu ekonomiju.

2015

Par Projekta APVI14 Pabeigšanu

Informējam, ka atbilstoši iepriekš sniegtajai informācijai A/S „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” ir pabeigusi projektu „Jaunu elektromašīnbūves produktu ieviešana ražošanā” atbalsta programmas „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”  ietvaros .

Kopējais veiktais investīciju apjoms šī projekta ietvaros sastāda 1 441 652,00 eiro. Apstiprinātais ERAF līdzfinansējums ir 413 591,20 EUR.

Investīciju projekta īstenošanas rezultātā ir nodrošināta uzņēmuma esošās darbības modernizācija un paplašināšana, kas ietver jaunu produktu ražošanu.


Uzņēmuma Paziņojums Par Rezultātiem Pētījuma Projektā

2015.gada 2.ceturksnī AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” sekmīgi pabeigusi individuālos pētījumus projekta  “Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par ko 2011.gada 6.aprīlī noslēgts līgums Nr.L-KC-11-0002 starp SIA “Transporta Mašīnbūves Kompetences centrs” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kuros tika izstrādātas jaunas Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas ar 400 kW un 180 kW jaudu, kā arī gaisa kondicionēšanas sistēma, kurus tuvākajā laikā plāno ieviest sērijveida ražošanā.  Par Eiropas Savienības Fonda Projekta Pabeigšanu

Informējam, ka atbilstoši iepriekš sniegtajai informācijai A/S „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” ir pabeigusi projektu „Jaunu asinhronās vilces dzinēju ieviešana ražošanā” atbalsta programmas „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros .

 

Kopējais veiktais investīciju apjoms šī projekta ietvaros sastāda ap 2,17 milj. eiro. Apstiprinātais ERAF līdzfinansējums - 0,98 milj. eiro.

 

Investīciju projekta īstenošanas rezultātā ir nodrošināta uzņēmuma esošās darbības modernizācija un paplašināšana, kas ietver jaunu produktu ražošanu.14.07.2015 AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca’” Paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Zaudēšanu

AS ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ 13.07.2015. ir saņēmusi SAS IG ‘’Volga’’ paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu (skatīt pielikumā).

Atbilstoši 2015.gada 13.jūlija paziņojumam SAS IG ‘’Volga’’ tiešā veidā ir zaudējis balsstiesības, kas izriet no 608 682 akcijas, ka sastāda 10,5% no AS ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ balsstiesīgā kapitāla.

 

Pielikumā:

AS “RER” paziņošanas veidlapa SAS IG ‘’Volga’’ līdzdalības zaudēšana

13.07.2015 AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Iegūšanu

JSC “Riga Electric Machine Building Works” has received notification on 8th July, 2015 from Private Company “Krona Grup” about acquisition of significant direct shareholding in JSC “Riga electric machine building works” (see attached).

According to this notification Private Company “Krona Grup” has 2 667 542  shares, which constitutes 46% of JSC “Riga Electric Machine Building Works” total capital. 

 

Pielikumā: 

AS “RER” paziņošanas veidlapa SAS “Krona Grup” līdzdalības iegūšana.

13.07.2015 AS ‘’Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca’’ Paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Iegūšanu

Mainīts dokuments. Pareizi aizpildīta paziņojumā 7.p.tabula un dokuments papildināts ar paraksta atšifrējumu

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 01.07.2015. ir saņēmusi paziņojumu no SAS IG “Volga” par tiešas nozīmīgas līdzdalības iegūšanu (skatīt pielikumā) un SIA “Mirtek’” paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības iegūšanu  (skatīt pielikumā).

Atbilstoši šiem paziņojumiem pēc noslēgtajiem darījumiem SAS IG “Volga” pieder 608 682  akcijas, ka sastāda 10,50% no AS ‘”Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’” balsstiesīgā kapitāla.

Kā arī  SIA «Mirtek” pieder 2058860 akcijas, ka sastāda 35,50% no AS ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ balsstiesīgā kapitāla.

 

Pielikumā: 

AS „RER” paziņošanas veidlapa SIA “Mirtek” līdzdalības iegūšana

RER paziņošanas veidlapa SAS IG‘’Volga’ līdzdalības iegūšana

07.07.2015 AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Zaudēšanu

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 06.07.2015. ir saņēmusi SIA “Mirtek” paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu  (skatīt pielikumā).

Atbilstoši 2015.gada 06.jūlija paziņojumam SIA “Mirtek” tiešā veidā ir zaudējis balsstiesības, kas izriet no 2 058 860 akcijas, ka sastāda 35,5% no AS ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ balsstiesīgā kapitāla. 

 

Pielikumā: 

AS “RER” paziņošanas veidlapa SIA “Mirtek” līdzdalības zaudēšana.

06.07.2015 AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca”paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Zaudēšanu

Mainīts dokuments. Papildināts ar paraksta atšifrējumu. 

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 01.07.2015. ir saņēmusi Lacrier select inc. paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu (skatīt pielikumā) un Padmore systems corp. paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu  (skatīt pielikumā).

Atbilstoši šiem paziņojumiem Lacrier select inc. tiešā veidā ir zaudējis balsstiesības, kas izriet no 1 333 771 akcijas, ka sastāda 23% no AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” balsstiesīgā kapitāla.

Kā arī Padmore systems corp. tiešā veidā ir zaudējis balsstiesības, kas izriet no 1 333 771 akcijas, ka sastāda 23% no AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” balsstiesīgā kapitāla. 

 

Pielikumi: 

AS “RER” paziņošanas veidlapa Lacrier select inc. līdzdalības zaudēšana.

AS “RER” paziņošanas veidlapa Padmore systems corp. līdzdalības zaudēšana.

02.07.2013 AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Iegūšanu


AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 01.07.2015. ir saņēmusi paziņojumu no SAS IG “Volga” par tiešas nozīmīgas līdzdalības iegūšanu (skatīt pielikumā) un SIA “Mirtek” paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības iegūšanu  (skatīt pielikumā).

Atbilstoši šiem paziņojumiem pēc noslēgtajiem darījumiem SAS IG “Volga” pieder 608 682  akcijas, ka sastāda 10,50% no AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” balsstiesīgā kapitāla.

Kā arī  SIA “Mirtek” pieder 2058860 akcijas, ka sastāda 35,50% no AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” balsstiesīgā kapitāla.

 

Pielikumi: 

AS “RER” paziņošanas veidlapa SAS IG “Volga” līdzdalības iegūšana.

AS “RER” paziņošanas veidlapa SIA “Mirtek” līdzdalības iegūšana.

01.07.2015 AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Zaudēšanu

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 01.07.2015. ir saņēmusi Lacrier select inc. paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu (skatīt pielikumā) un Padmore systems corp. paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu  (skatīt pielikumā).

Atbilstoši šiem paziņojumiem Lacrier select inc. tiešā veidā ir zaudējis balsstiesības, kas izriet no 1 333 771 akcijas, ka sastāda 23% no AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” balsstiesīgā kapitāla.

Kā arī Padmore systems corp. tiešā veidā ir zaudējis balsstiesības, kas izriet no 1 333 771 akcijas, ka sastāda 23% no AS ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ balsstiesīgā kapitāla. 

 

Pielikumi: 

AS “RER” paziņošanas veidlapa Lacrier select inc. līdzdalības zaudēšana.

AS “RER” paziņošanas veidlapa Padmore systems corp. līdzdalības zaudēšana.