Preses relīzes

2018

Par Projektu īstenošanu "Kompleksi Risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas Energoefektivitātes Paaugstināšanai" (projekta Nr.4.1.1.0/17/A/019)

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" īsteno projektu "Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai", projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/019.


Līdz 2018. gada 27.jūlijam projekta ietvaros ir iegādāta Augstfrekvences strāvas lodēšanas sistēma elektrisko mašīnu tinumu galu lodēšana, Divi gaisa kompresori, Kompaundštance vilces elektrodzinēja statora lokšņu sagatavju izciršanai, daudzfunkcionāla metināšanas iekārta MMA+MIG/MAG+TIG ar impulsa un divu impulsu metināšanas režīmiem,  Prese ar matricu komplektu uzgaļu montāžai, Vertikālās frēzēšanas apstrādes centrs ar CPV, daļēji veikta LED apgaismes ierīču iegāde, kā arī veikti būvdarbi ražošanas ēku vienkāršotai atjaunošanai. Uz šo brīdi ir pilnībā pabeigta rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kadastra numuru  01 000 130 152 064 vienkāršota atjaunošana.

 

Projekta īstenošanu līdzfinansē Kohēzijas fonds. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru.

Par projektu Nr.4.1.1.0/17/A/019

Akciju Sabiedrības «Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca» 2018.gada 8.jūnija Kārtējās Akcionāru Sapulces Lēmumi

Darba kārtība:

1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem.

2. Zvērinātā revidenta ziņojums.

3. Padomes, kas pilda Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojums par 2017.gadu.

4. Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

5. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

6. Par parāda vērtspapīru emisiju.

(1) Valdes ziņojums par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu.

(2) Zvērinātā revidenta ziņojums.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu.

(3) Padomes, kas pilda Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojums par 2017.gadu.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai Padomes paziņojumu.

(4) Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2017.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2017.gada konsolidēto finanšu pārskatu. Mātes Sabiedrības 2017.gada peļņu EUR 1 462 712 apmērā novirzīt Sabiedrības attīstībai.

(5) Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Par zvērināto revidentu 2018.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr. 50003619401, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināta revidente Silvija Gulbe, sertifikāts Nr. 142. Par Sabiedrības konsolidētā gada pārskata un atsevišķa gada pārskata revīziju   zvērinātam revidentam noteikt atlīdzību.

(6) Par parāda vērtspapīru emisiju.

Pieņemtais lēmums:

Elektroiekārtu ražošanas finansēšanas un esošā kredīta refinansēšanas nodrošinājumam Sabiedrībai 2018.gadā emitēt obligācijas ar šādiem pamatraksturlielumiem:

Emisijas apjoms EUR 10 000 000

Dzēšanas termiņš 5 gadi

Kupona likme (%) 5-7

Procentu ienākuma periods 6 mēneši.

Valdei noslēgt līgumu par obligāciju emisijas organizēšanu un realizāciju.

Par Obligāto Akciju Atpirkšanas Piedāvājumu

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valdes viedoklis par sabiedrības obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu un tā ietekmi uz sabiedrības interesēm

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes ar 2018. gada 25. maija lēmumu Nr. 84.nolēma atļaut AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (turpmāk tekstā – RER) akcionāram Measurestep Enterprises Limited izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums), apstiprinot vienas akcijas atpirkšanas cenu - EUR 6,51.

RER valde ir izvērtējusi Piedāvājumu un secinājusi, ka tas atbilst normatīvo aktu prasībām.

RER valde pozitīvi vērtē to, ka piedāvātājs plāno turpināt RER komercdarbību saskaņā ar pastāvošo praksi, un tajā nav paredzētas būtiskās izmaiņas. Pozitīvi vērtējams arī tas, ka Measurestep Enterprises Limited izteiktais Piedāvājums neietekmēs RER nodarbinātības politiku – visas darba attiecības  tiks turpinātas atbilstoši to noteikumiem. Tāpat piedāvātājs neplāno mainīt RER komercdarbības vietu vai veikt tās reorganizāciju un/vai pārstrukturēšanu.

Ņemot vērā RER biznesa plānā paredzēto tuvāko gadu straujo attīstību, valde pieļauj, ka RER vērtība nākotnē tikai pieaugs. 

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Obligātais Akciju Atpirkšanas Piedāvājums

Ar šo AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) informē, ka 2018. gada 31.maijā sāksies RER akcionāra Measurestep Enterprises Limited izteiktais obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2018. gada 25. maija lēmumu Nr. 84.

Informācija par piedāvājumu:  

Mērķa sabiedrība: AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, vienotais reģistrācijas numurs 40003042006; juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, Latvija, tālr. +371 67381193, e-pasta adrese: office@rer.lv,  interneta mājas lapas adrese: www.rer.lv.

Piedāvātājs: Firma Measurestep Enterprises Limited, reģistrēta Kipras Republikā ar reģistrācijas numuru HE153603 un juridisko adresi Ioanni Kyriakidi, 12A, Apostolos Andreas, P.C. 3067, Limassol, Cyprus. Prospekta parakstīšanas dienā piedāvātājam tieši un netieši pieder 97,23% Mērķa sabiedrības balsstiesīgo akciju.

Vienas akcijas atpirkšanas cena ir EUR 6,51.

Piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas - sākot ar 2018. gada 31.maiju līdz 2018. gada 29.jūnijam ieskaitot.

Pielikumā: Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts.          


RER_Prospekts

Lēmumu Projekti AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Kārtējai Akcionāru Sapulcei 2018.gada 8.jūnijā

Lēmumu projekti AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējai akcionāru sapulcei 2018.gada 8.jūnijā

 

Darba kārtība:

 

1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem.

2. Zvērināta revidenta ziņojums.

3. Padomes, kas pilda Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojums par 2017.gadu.

4. Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

5. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

6. Par parāda vērtspapīru emisiju.

 

(1) Valdes ziņojums par sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem

 

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu.

 

(2) Zvērinātā revidenta ziņojums

 

Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu.

 

 

(3) Padomes, kas pilda Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojums par 2017.gadu.


Lēmuma projekts:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības Padomes, kas pilda Sabiedrības Revīzijas komitejas funkcijas, paziņojumu par 2017.gadu.

 

(4) Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana

 

Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2017.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2017.gada konsolidēto finanšu pārskatu. Mātes Sabiedrības 2017.gada peļņu EUR 1 462 712 apmērā novirzīt Sabiedrības attīstībai.

 

(5) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana

 

Lēmuma projekts:

Par zvērināto revidentu 2018.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr. 50003619401, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināta revidente Silvija Gulbe, sertifikāts Nr. 142. Par Sabiedrības konsolidētā gada pārskata un atsevišķa gada pārskata revīziju   zvērinātam revidentam noteikt atlīdzību EUR  12 000.00 apmērā, neieskaitot PVN.

 

(6) Par parāda vērtspapīru emisiju

 

Lēmuma projekts:

Elektroiekārtu ražošanas finansēšanas un esošā kredīta refinansēšanas nodrošinājumam Sabiedrībai 2018.gadā emitēt obligācijas ar šādiem pamatraksturlielumiem:

Emisijas apjoms EUR 10 000 000

Dzēšanas termiņš 5 gadi

Kupona likme (%) 5-7

Procentu ienākuma periods 6 mēneši

Paziņojums Par Būtiskās Līdzdalības Iegūšanu (14.05.2018.)

Ar šo AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) informē, ka saņēmusi paziņojumu par būtiskās līdzdalības iegūšanu, saskaņā ar kuru akcionārs MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED, kam tieši pieder 33,04% RER akcijas, netieši ieguva 64,19% akcijas no RER balsstiesīga pamatkapitāla.

Paziņojums Par Kārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 08.06.2018.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2018.gada 8.jūnijā, plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā, Galvenā ražošanas korpusa konferenču zālē.

 

Darba kārtībā:

1.  Valdes ziņojums par Sabiedrības 2017.gada darbības rezultātiem.

2.  Zvērinātā revidenta ziņojums.

3.  Sabiedrības 2017.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.

4.  Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2018.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

5.  Par Sabiedrības parāda vērtspapīru emisiju.

 

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā no plkst. 13:00 – 13:45 sapulces norises vietā. Akcionāri var piedalīties sapulcē personīgi vai ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2018. gada 31.maijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē.

 

Akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēta pārstāvētā akcionāra pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvaras veidlapa pielikumā.

Ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri varēs iepazīties no 2018. gada 24.maija: 

 • AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” mājas lapā internetā www.rer.lv ;
 • Biržas „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā: www.nasdaqbaltic.com;
 • AS „ Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” sekretariātā, administratīvša ēka, darba dienās no plkst.10:00-15:00;
 • sapulces dienā - akcionāru reģistrācijas vietā.

 

 

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valde

Pielikumā: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa

 

Papildu informācija:

Tamāra Rogova

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” juriste

Tel.: (+371) 61301847, (+371) 27001052

E-pasts: tamara.rogova@rer.lv


Pilnvaras veidlapa

 

Atpirkšanas Piedāvājuma Izteikšana

No akcionāra Measurestep Enterprises Limited ir saņemta informācija, ka, ņemot vērā, ka ir sasniegts Finanšu instrumentu likuma 66.panta 4.daļas 1.punktā noteiktais slieksnis obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai, šobrīd tiek gatavots obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums.

Paziņojums Par Būtiskās Līdzdalības Iegūšanu

Saskaņā ar saņemtо paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību kompānija MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED 16.03.2018. iegādājās:

1 333 771 AS RER akcijas, tajā skaitā 569 832 slēgtās emisijas, no Mals Company Ltd. un

582 021 AS RER akcijas, tajā skaitā 194 007 slēgtās emisijas, no Imfelant Production Inc.

Kopumā akcionāram MEASURESTEP ENTERPRISES LIMITED pieder 1 915 792 AS RER balsstiesīgas akcijas, jeb 33,04% balsstiesīgā pamatkapitāla.

Par Projekta Nr.8.5.1.0/16/I/001 „Profesionālo Izglītības Iestāžu Audzēkņu Dalība Darba Vidē Balstītas Mācībās Un Mācību Prakses Uzņēmumos” īstenošanu

AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” piedalās projektā Nr.8.5.1.0/16/I/001 „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.

Projekta realizācijas laiks no 2017. gada 27. janvāra līdz 2023. gada 31. janvārim.

Projekta mērķis – palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Atbalsta mērķa auditorija - izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.


Par projekta īstenošanu

Par Projekta "Kompleksi Risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcas Energoefektivitātes Paaugstināšanai" (projekta Nr.4.1.1.0/17/A/019) īstenošanu

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" īsteno projektu "Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai", projekta Nr. 4.1.1.0/17/A/019.


Līdz 2018. gada 15.martam projekta ietvaros ir iegādāta Augstfrekvences strāvas lodēšanas sistēma elektrisko mašīnu tinumu galu lodēšana, Divi gaisa kompresori, Kompaundštance vilces elektrodzinēja statora lokšņu sagatavju izciršanai, daudzfunkcionāla metināšanas iekārta MMA+MIG/MAG+TIG ar impulsa un divu impulsu metināšanas režīmiem,  Prese ar matricu komplektu uzgaļu montāžai, Vertikālās frēzēšanas apstrādes centrs ar CPV, daļēji veikta LED apgaismes ierīču iegāde.

 

Projekta īstenošanu līdzfinansē Kohēzijas fonds. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru.

Par projektu

Par Līgumu Par Eiropas Savienības Fonda Projekta īstenošanu

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2018.gada 29.janvārī noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Kompleksi risinājumi AS Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca energoefektivitātes paaugstināšanai” īstenošanu, finansējuma piešķiršanu un uzraudzību.

Projekta mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu un enerģijas patēriņa samazināšanu AS RER ražotnē.

Projekta ietvaros tiks veikta 11 ražošanas iekārtu/iekārtu komplektu iegāde, montāža un nodošanas ekspluatācijā (esošo ražošanas iekārtu nomaiņu), kā arī 5 ražošanas ēku vienkāršotu atjaunošanu.

Projektu plānots īstenot 16 mēnešu laikā, no 2018.gada 1.februāra līdz 2019.gada 31.maijam.


About_the_contract_with_EU_LV.pdf

Par Dalības Izbeigšanu Meitas Uzņēmumā

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” dalība meitas uzņēmuma SIA "RER-Termināls", reģ.Nr.40203010535, pamatkapitālā ir izbeigusies, otrajam dalībniekam -  SIA “BSCT” iegādājoties 900 SIA "RER-Termināls” pamatkapitāla daļas. Kopumā tam pieder 11 400 SIA "RER-Termināls” pamatkapitāla daļas, jeb 100 %.

2017

Iekšējā Informācija (saskaņā Ar Regulas (ES) Nr.596/2014) (29.12.2017.)

Saskaņā ar saņemto paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību akcionārs Crowning Finance Cyprus Limited papildus ir iegādājies AS RER 45 975 slēgtās emisijas akcijas. Kopsummā šim akcionāram pieder 1 054 969 akcijas (t.sk. 1 008 994 publiskās emisijas akcijas), jeb 18,19% balsstiesīgā pamatkapitāla.

Iekšējā Informācija (saskaņā Ar Regulas (ES) Nr.596/2014)

Saskaņā ar saņemto paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību akcionārs Nikolajs Čudinovs 13.12.2017. atsavinājis 5 424 AS „RER” slēgtās emisijas akcijas.

Iekšējā Informācija (13.12.2017.)

Saskaņā ar saņemtajiem paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību:

akcionārs Ļevs Fanigins 12.12.2017. atsavinājis 36 527 AS „RER” slēgtās emisijas akcijas; akcionārs Oļegs Šapovalovs 12.12.2017. atsavinājis 4 024 AS „RER” slēgtās emisijas akcijas.

Par Daļas Samazināšanu Meitas Uzņēmumā (28.11.2017.)

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” dalība meitas uzņēmuma SIA „RER-Termināls”, reģ. Nr. 40203010535, pamatkapitālā ir samazinājusies līdz 7,89 %.

Otrs dalībnieks SIA “BSCT” papildus iegādājies 2500 SIA „RER-Termināls” pamatkapitāla daļas, kopumā tam pieder 10500 SIA „RER-Termināls” pamatkapitāla daļas, jeb 92,11 %.

Par Izmaiņām AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Valdes Sastāvā (12.10.2017.)

Ar šo AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” informē, ka 2017.gada 12.oktobrī Olga Pētersone ir atstājusi Sabiedrības valdes locekļa amatu.

AS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” 2017.GADA 20.JŪNIJA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMI

Akciju sabiedrības „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

Vien.reģ. Nr. 40003042006

juridiskā adrese Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005

2017.gada 20.jūnija kārtējās akcionāru sapulces

lēmumi

Darba kārtība:

 1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem.
 2. Zvērināta revidenta ziņojums.
 3. Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
 4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
 5. Sabiedrības padomes ievēlēšana.
 6. Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.


(1) Valdes ziņojums par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu.

(2) Zvērinātā revidenta ziņojums.

Pieņemtais lēmums:

Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu. 

(3) Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2016.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2016.gada konsolidēto finanšu pārskatu. 

(4) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

Pieņemtais lēmums:

Par zvērināto revidentu 2017.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr.50003619401, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināts revidents Kaspars Rutkis, sertifikāts Nr. 171. Noteikt revidenta atlīdzību.

(5) Sabiedrības padomes ievēlēšana.

Pieņemtais lēmums:

Ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padomes locekļiem šādas personas:

 1. Kirills Nužins/ KIRILL NUZHIN Darba pieredze: pēdējos četrus gadus - SIA "УМС" ģenerāldirektors, Maskava,Krievijas Federācija. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.   
 2. Andrejs Sarkisovs/ANDREY SARKISOV/ Darba pieredze: pēdējos divpadsmit gadus- advokātu birojs „Status-Kvo”, advokāts, Maskava, Krievijas Federacija. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.   
 3. Nataļja Sarkisova/NATALIA SARKISOVA/ Darba pieredze: pēdējos desmit gadus - advokātu birojs „Status-Kvo”, Informācijas dienesta vadītāja, Maskava, Krievijas Federacija. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder.   
 4. Stanislavs Vodolazskis /STANISLAV VODOLAZSKII/ Darba pieredze: pēdējos sešus gadus - AS „Krona Grup” ģenerāldirektors, Maskava, Krievijas Federacija.AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.  
 5. Sergejs Bolisovs/SERGEY BOLYSOV Darba pieredze: 2013.-2016.g.- SIA «Judgen Global Consalting», partneris pārvaldes un personāla struktūru konsultēšanas jautājumos; no 2017.g. – IU Bolisovs īpašnieks, darbības sfēra – komersantu konsultēšana ārvalstu ekonomiskās aktivitātes jautājumos, Maskava, Krievijas Federācija. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.   

     

Apstiprināt Padomes locekļu atlīdzību.

(6) Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.

Pieņemtais lēmums:

Uzticēt jaunievēlētai Sabiedrības padomei revīzijas komitejas funkciju izpildi uz visu padomes pilnvaru termiņu saskaņā ar Statūtiem.


AKCIJU SABIEDRĪBAS „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” 2017.GADA 20.JŪNIJA KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PROJEKTI

Akciju sabiedrības „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”

2017.gada 20.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

Darba kārtība: 

1.Valdes ziņojums par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem.

2.Zvērināta revidenta ziņojums.

3.Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

4.Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

5. Sabiedrības padomes ievēlēšana,

6. Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.


(1) Valdes ziņojums par sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem

Lēmuma projekts:

Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu. 


(2) Zverināta revidenta ziņojums

Lēmuma projekts:

Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu. 


(3) Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana

Lēmuma projekts:

Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2016.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2016.gada konsolidēto finanšu pārskatu. 


(4) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana 

Lēmuma projekts:

Par zvērināto revidentu 2017.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr.50003619401, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināts revidents Kaspars Rutkis, sertifikāts Nr. 171. Par Sabiedrības konsolidēto gada pārskatu  noteikt atlīdzību zvērinātam revidentam EUR  4 000.00 apmērā, neieskaitot PVN, par Sabiedrības atsevišķu gada pārskatu - EUR 8 000.00 apmērā neieskaitot PVN.


(5) Sabiedrības padomes ievēlēšana

Lēmuma projekts:

Ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padomes locekļiem šādas personas:

Kirills Nužins/ KIRILL NUZHIN - Darba pieredze: pēdējos trīs gadus – Krievijas Federācija, SIA "УМС" ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.   

Andrejs Sarkisovs/ANDREY SARKISOV/ - Darba pieredze: pēdējos vienpadsmit gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, advokāts. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.   

Nataļja Sarkisova/NATALIA SARKISOVA/ - Darba pieredze: pēdējos deviņas gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, Informācijas dienesta vadītāja. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder.   

Stanislavs Vodolazskis /STANISLAV VODOLAZSKII/ - Darba pieredze: pēdējos piecus gadus - Krievijas Federacija, SAS „Krona Grup” ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.     

- apstiprināt padomes locekļu atlīdzību EUR 10 560,00 (desmit tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro) gadā.


(6) Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.

Lēmuma projekts:

Uzticēt jaunievēlētai Sabiedrības padomei revīzijas komitejas funkciju izpildi uz visu padomes pilnvaru termiņu saskaņā ar Statūtiem.


AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Kārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 20.06.2017.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017.gada 20.jūnijā, plkst. 14:00 Ganību dambī 53, Rīgā, administratīvās ēkas konferenču zālē.

 

Darba kārtībā:

 1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem.
 2. Zvērinātā revidenta ziņojums.
 3. Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
 4. Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
 5. Sabiedrības padomes ievēlēšana.
 6. Par revīzijas komitejas funkciju izpildes  uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.

 

Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2017.gada 20.jūnijā no plkst.

13:00 līdz 13:45 konferenču zālē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai

pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments; akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un ‘’Nasdaq Riga” AS interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.com, kā arī pievienots paziņojuma pielikumā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinoša dokuments.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai

sapulcē, ir 2017. gada 12. jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta

datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

 

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu

projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru

sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem darba dienās no plkst. 10:00

līdz 15:00, Sabiedrības sekretariātā Ganību dambī 53, Rīgā, sākot ar 2017.gada 22.maiju.

 

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Sabiedrības mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un „Nasdaq Riga” AS interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.com.

 

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valde

Pielikumā: AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa

 

Papildu informācija:

Tamāra Rogova

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” juriste

Tel.: (+371) 61301847, (+371) 27001052

E-pasts: tamara.rogova@rer.lv

Par AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Padomi

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padomes loceklis Maksims Gordjukovs paziņojis Sabiedrībai par to, ka ir atstājis padomes locekļa amatu.

AAS „Baltijskij Bank” Ir Atsavinājis AS „RER” 1 008 994 Publiskās Emisijas Akcijas

Saskaņā ar saņemtajiem paziņojumiem par nozīmīgu līdzdalību akcionārs AAS „Baltijskij Bank” 18.04.2017. ir atsavinājis AS "RER" 1 008 994 publiskās emisijas akcijas, kas ir 17,40% balsstiesīgā pamatkapitāla, bet Crowning Finance Cyprus Limited 18.04.2017. ir iegādājies AS "RER" 1 008 994 publiskās emisijas akcijas (17,40% balsstiesīgā pamatkapitāla).

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” (RER) Plāno īstenot Projektu

Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) plāno īstenot projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai”. Projekta ietvaros uzņēmums izsludinājis iepirkumu ražošanas ēku vienkāršotajai atjaunošanai pa 370 000 euro un Vertikālās frēzēšanas apstrādes centra ar CPV iegādei pa 140 000 euro. Visas norādītās izmaksas ir indikatīvas un iekārtu cenas būs zināmas pēc iepirkumu procedūru noslēgšanas. Šis ziņojums papildina iepriekšējo RER ziņojumu, kurā ietverta informācija par 13 iepirkumu izsludināšanu, kuru ietvaros plānots iegādāties 11 jaunas ražošanas iekārtas un veikt gāzes vada un gāzes sadales punkta renovāciju. Iepriekš izsludināto iepirkumu ietvaros saņemto piedāvājumu vērtēšana turpinās līdz 13.aprīlim.

Iepirkuma “Ražošanas ēku vienkāršotā atjaunošana” piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 26. aprīlis, bet iepirkuma “Vertikālās frēzēšanas apstrādes centrs ar CPV” piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 19. aprīlis.

Iekārtas piegādes un darbu veikšanas plānotais laiks ir līdz 2019.gada pavasarim.

Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmas 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” ietvaros.

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" Ieplānojusi Ražotnē Veicināt Efektīvu Energoresursu Izmantošanu

Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” plāno īstenot projektu “Kompleksi risinājumi AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas energoefektivitātes paaugstināšanai”. Projekta ietvaros uzņēmums izsludinājis iepirkumu gāzes sadales punkta renovācijai par 32 000 eiro, gāzes vada renovācijai par 9000 eiro, LED tehnoloģiju apgaismes ierīcēm par 160 000 eiro, ūdens apkures katlam par 147 000 eiro un gaisa kompresoriem par 80 000 eiro.

Tāpat izsludināti vairāki iepirkumi energoefektivitāti veicinošu ražošanas iekārtu iegādei. Uzņēmums plāno iegādāties abrazīvās attīrīšanas kameru virsmu attīrīšanai pirms krāsošanas par 95 000 eiro, presi ar matricu komplektu uzgaļu montāžai par 12 000 eiro, žāvēšanas krāsni par 45 000 eiro, hidroabrazīvās griešanas iekārtas par 250 000 eiro, kompaundštanci vilces elektrodzinēja statora lokšņu sagatavju izciršanai par 60 000 eiro, daudzfunkcionālu metināšanas iekārtu par 7000 eiro, iekārtu liesmas slāpējošo kabeļu izolācijas griešanai un noņemšanai par 60 000 eiro un augstfrekvences strāvas lodēšanas sistēmu par 58 000 eiro. Visas norādītās izmaksas ir indikatīvas un iekārtu cenas būs zināmas pēc iepirkumu procedūru noslēgšanas.

Visos iepirkumos piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 31.marts. Iekārtu piegādes un darbu veikšanas plānotais laiks ir līdz 2019.gada pavasarim.

Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmas 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” ietvaros.

Par AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Pamatkapitālā Dalības Samazināšanu (03.03.2017.)

3 марта 2017 года в Регистре предприятий ЛР зарегистрировано уменьшение участия  АО «Рижский электромашиностроительный завод» в основном капитале дочернего предприятия ООО «RER-Termināls», рег.№ 40203010535, до 29,82%.

Второй участник ООО «BSCT» дополнительно приобрел 6000 долей капитала ООО «RER-Termināls», после чего ему стало принадлежать 8000 долей, или  70,18%.

Полученная в результате продажи долей капитала денежная сумма EUR 600 000  направлена на погашение кредитных обязательств АО «РЭЗ» перед АО «Meridian Trade Bank».

Par AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Valdes Locekļiem

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padome ar savu 24.01.2017. lēmumu:

- pārvēlēja trīs valdes locekļus – Nikolaju Jerohovu (Mikalai Yerokhau), Olgu Pētersoni un Aleksandru Popadinu uz jaunu pilnvaru termiņu saskaņā ar sabiedrības Statūtiem – trīs gadiem;

- Iecēla par sabiedrības valdes priekšsēdētāju Nikolaju Jerohovu (Mikalai Yerokhau).

Sabiedrības valdes sastāvs: Nikolajs Jerohovs (Mikalai Yerokhau), Olga Pētersone,

Aleksandrs Popadins, Iļja Šestakovs un Grigorijs Kapustins.

2016

Par AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Pamatkapitālā Dalības Samazināšanu

2016.gada 25.oktobrī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” dalības samazināšana meitas uzņēmuma SIA "RER-Termināls", reģ.Nr. 40203010535, pamatkapitālā.

AS „RER” daļa SIA "RER-Termināls» pamatkapitālā samazinājusies no 91,23% līdz 82,46%.

Otrajām SIA "RER-Termināls” dalībniekam SIA “BSCT” tagad pieder 2000 no 11400 pamatkapitāla daļām.

Par Izmaiņām AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Valdes Sastāvā

Ar šo AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” informē, ka š.g. 18.oktobrī ir nozīmēts Sabiedrības jauns valdes loceklis Grigorijs Kapustins.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”  strādā no 1996.gada un bija nodarbināts dažādās pozīcijās – vecākais meistars, iecirkņa priekšnieks. 2001.gadā nozīmēts par ceha priekšnieku. Sākot no 2016.gada marta – Aparātu ražošanas priekšnieks, no septembra – tehniskā direktora vietnieks.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas G.Kapustinam nepieder.

Uz šo brīdi AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valdes sastāvs:

Valdes priekšsēdētājs: Nikolajs Erohovs (Mikalai Yerokhau).

Valdes locekļi: Olga Pētersone, Aleksandrs Popadins, Iļja Šestakovs, Grigorijs Kapustins.

2016.gada 13.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā Tika Reģistrēta AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Dalības Samazināšana Meitas Uzņēmuma Pamatkapitālā.

2016.gada 13.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” dalības samazināšana meitas uzņēmuma SIA "RER-Termināls", reģ.Nr. 40203010535, pamatkapitālā.

AS RER daļa  SIA "RER-Termināls” pamatkapitālā samazinājusies  no 100% līdz 91,23%, par otro SIA "RER-Termināls” dalībnieku kļuva SIA “BSCT”, reģ. Nr. 40003673834, kura ieguvusi 1000 no 11400 pamatkapitāla daļām.

2016.gada I.pusgadā Koncerna Darbības Rezultāti.

Koncerna neto apgrozījuma apjoms 2016.gada I.pusgadā sastādīja EUR 8 827 215, kas pret attiecīgo periodu iepriekšējā gadā ir par 33.9% vairāk. Savukārt bruto peļņas apjoms sastādīja 1 milj. EUR, kas ir 3.6 reizes vairāk, nekā 2015.gada I.pusgadā.

Ņemot vērā lielo investīcijas apjomu, kas 2015.gadā kopumā sastādīja 5.4 milj. EUR, 2016.gadā ievērojami pieaug pamatlīdzekļu nolietojuma apjoms, kā rezultātā 2016.gada I.pusgadā peļņas pirms procentiem, nodokļiem, nolietojumiem un amortizācijas apjoms (EBITDA) sastādīja 3.0 milj. EUR, kas pret 2015.gada I.pusgadā sasniegto 1.4 milj. EUR EBITDA apjomu ir 2.1 reizes vairāk. Savukārt neto finansu rezultāts sastāda 0.2 milj. EUR zaudējumu, pret 2015.gada I.pusgadā nenozīmīgu 0.01 milj. EUR neto peļņu.

2016.gada I.pusgadā Koncerna finanšu situācija ir ievērojami stabilizējusies. Koncerna pašu kapitāla īpatsvars kopējā aktīvu kopsummā sastāda 55.7%, pret  49.5% iepriekšēja gada attiecīga periodā, bet apgrozījuma līdzekļu pret īstermiņa saistībām attiecību koeficients sastāda 1.25, pret 1.13 iepriekšēja gada attiecīga periodā. Kopējā aktīvu kopsumma 2016.gada I.pusgadā ir pieaugusi par 10%.

AS „RER” vadība uzskata, ka Koncerna darbības rezultāti visā 2016.gadā saglabās ievērojamu pieauguma tendenci, un finanšu situācija turpinās uzlaboties.Akciju Sabiedrības „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 2016.gada 22.jūlija ārkārtas Akcionāru Sapulces Lēmumi

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Sabiedrības Padomes atsaukšana un jaunas Padomes locekļu ievēlēšana.
 2. Sabiedrības meitas uzņēmuma dibināšana.

1) Sabiedrības Padomes atsaukšana pirms padomes termiņā beigām, jaunas Padomes locekļu ievēlēšana un Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

PIEŅEMTAIS LĒMUMS:

atsaukt Sabiedrības Padomi pirms padomes termiņā beigām un ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Padomes locekļiem šādas personas:

 1. Kirills Nužins /KIRILL NUZHIN/
  Darba pieredze: pēdējos trīs gadus – Krievijas Federācija, SIA "УМС" ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
 2. Andrejs Sarkisovs /ANDREY SARKISOV/
  Darba pieredze: pēdējos vienpadsmit gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, advokāts. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
 3. Nataļja Sarkisova /NATALIA SARKISOVA/
  Darba pieredze: pēdējos deviņas gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, Informācijas dienesta vadītāja. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder.
 4. Stanislavs Vodolazskis /STANISLAV VODOLAZSKII/
  Darba pieredze: pēdējos piecus gadus - Krievijas Federacija, SAS „Krona Grup” ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
 5. Maksims  Gordjukovs /MAKSIM GORDYUKOV/
  Darba pieredze: pēdējos astoņus gadus - Krievijas Federacija, AS „Alfa-Bank”, regionālās tirdzniecības direktors; pedējos divus gadus - Krievijas Federācija, AAS „Baltijskij Bank” valdes loceklis AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.

Apstiprināt Padomes locekļu atlīdzību.

2)  Sabiedrības meitas uzņēmuma dibināšana.

PIEŅEMTAIS LĒMUMS:

Piekrist Sabiedrības valdes lēmumam nodibināt meitas uzņēmumu – viena dibinātāja sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) un izdarīt mantisko ieguldījumu meitas uzņēmuma pamatkapitālā.

Akciju Sabiedrības „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 2016. Gada 22. Jūlija ārkārtas Akcionāru Sapulces Lēmumu Projekti

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Sabiedrības Padomes atsaukšana un jaunas Padomes locekļu ievēlēšana.
 2. Sabiedrības meitas uzņēmuma dibināšana.

1) Sabiedrības Padomes atsaukšana pirms padomes termiņā beigām, jaunas Padomes locekļu ievēlēšana un Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

PIEŅEMTAIS LĒMUMS:

atsaukt Sabiedrības Padomi pirms padomes termiņā beigām un ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Padomes locekļiem šādas personas:

 1. Kirills Nužins /KIRILL NUZHIN/
  Darba pieredze: pēdējos trīs gadus – Krievijas Federācija, SIA "УМС" ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
 2. Andrejs Sarkisovs /ANDREY SARKISOV/
  Darba pieredze: pēdējos vienpadsmit gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, advokāts. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
 3. Nataļja Sarkisova /NATALIA SARKISOVA/
  Darba pieredze: pēdējos deviņas gadus- Krievijas Federacija, advokātu birojs „Status-Kvo”, Informācijas dienesta vadītāja. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder.
 4. Stanislavs Vodolazskis /STANISLAV VODOLAZSKII/
  Darba pieredze: pēdējos piecus gadus - Krievijas Federacija, SAS „Krona Grup” ģenerāldirektors. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.
 5. Maksims  Gordjukovs /MAKSIM GORDYUKOV/
  Darba pieredze: pēdējos astoņus gadus - Krievijas Federacija, AS „Alfa-Bank”, regionālās tirdzniecības direktors; pedējos divus gadus - Krievijas Federācija, AAS „Baltijskij Bank” valdes loceklis AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder.

Apstiprināt Padomes locekļu atlīdzību EUR 10 560,00 (desmit tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro) gadā.

2)  Sabiedrības meitas uzņēmuma dibināšana.

PIEŅEMTAIS LĒMUMS:

Piekrist Sabiedrības valdes lēmumam nodibināt meitas uzņēmumu – viena dibinātāja SIA un izdarīt mantisko ieguldījumu meitas uzņēmuma pamatkapitālā.


DATUMS, KURĀ EMITENTS VĒLAS SAŅEMT SARAKSTU SAPULCEI - 2016.gada 19.jūlijs.
EMITENTA KONTAKTPERSONA – Tamāra Rogova, tālr. +371 67381712, +371 27001052

AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par ārkārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 22.07.2016.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” ārkārtējās akcionāru sapulce notiks 2016.gada 22.jūlijā, plkst. 14.00 Ganību dambī 31, Rīgā, administratīvās ēkas 29.istabā (konferenču zālē).

Darba kārtībā:

 1. Grozījumi AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Padomes sastāvā.
 2. Meitas uzņēmuma dibināšana.

Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2016.gada 22.jūlijā no plkst.13.00 līdz 13.45 konferenču zālē.

 

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments; akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ OMX Riga’’ interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/, kā arī pievienots paziņojuma pielikumā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinoša dokuments. 

 

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2016. gada 14.jūlijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē. 

 

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem darba laikā no plkst. 10.00 līdz 15.00, Ganību dambī 31, Rīgā no 2016.gada 7.jūlija. 

 

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ OMX Riga’’ interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Valde

Papildu informācija:

Tamāra Rogova
AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”
Juriste
Tālr.: (+371) 67381712, (+371) 27001052
Fakss: (+371) 67046959
E-pasts: maija.golovija@rer.lv

Pielikumi:

„Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa


AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” 2016.gada 15.jūnija Kārtējās Akcionāru Sapulces Lēmumi.

Akciju sabiedrības „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2016. gada 15. jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

 

Akciju sabiedrība “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” reģ.Nr.40003042006 paziņo, ka akcionāru kārtas sapulce 2016.gada 15.jūnijā, plkst.14:00, ir notikusi.

Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls  ir  8.118.607 EUR

Balsstiesīgo akciju skaits   ir 5.799.005 akcijas.

Sapulcē piedalijās 11 akcionāri, kuri pārstāv 4 631 365 akcijas,  kas ir 79,86% balstiesīgā kapitāla.

Sapulce pieņēma zinašanai valdes zinojumu par sabiedrības 2015.gada darbības rezulltātiem un zvērināta revidenta ziņojumu.

Sapulce pieņēma lēmumu apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2015.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2015.gada konsolidēto finanšu pārskatu.

 

Balsojuma rezultāti:

„Par”  4 631 366   akcijas

„Pret” 0 akcijas.

 

Sapulce pieņēma lēmumu par zvērināto revidentu 2016.gadam ievelēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr.50003619401, adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināts revidents Kaspars Rutkis, sertifikāts Nr. 171, un noteikt atalgojumu par RER konsolidēto gada pārskatu un atsevišķu gada pārskatu  12 000.00 EUR (bez PVN) apmērā.

 

Balsojuma rezultāti:

„Par”  4 631 366   akcijas 

„Pret” 0 akcijas.

2016.gada I.ceturksnī Koncerna Darbības Rezultāti Salīdzinājumā Ar 2015.gada I.ceturksni Ir Ievērojami Uzlabojušies.

Tā realizācijas apjomu pieaugums 2016.gada I.ceturksnī sastādīja 58.2 %, bet bruto peļņa bija 0.33 milj. EUR, pretstatā 0.4 milj. EUR lielam bruto zaudējumam 2015.gada I.ceturksnī. Ņemot vērā lielo investīcijas apjomu, kas 2015.gadā kopumā sastādīja 5.4 milj. EUR, 2016.gadā ievērojami pieaug pamatlīdzekļu nolietojuma apjoms, kā rezultātā 2016.gada I. ceturkšņa peļņas pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) apjoms sastādīja 0.7 milj. EUR, neskatoties uz neto zaudējumu 0.2 milj. EUR. Savukārt, 2015.gada I.ceturkšņa neto peļņa bija praktiski tuvu nullei, bet EBITDA sastādīja 0.7 milj. EUR.

AS „RER” vadība uzskata, ka Koncerna darbības rezultāti visā 2016.gadā saglabās ievērojamu pieauguma tendenci, un finanšu situācija turpinās uzlaboties.

AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" Kārtējās Akcionāru Sapulces Lēmumu Projekti

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (reģ. Nr.40003042006, Ganību dambī 31, Rīgā, LV-1005) 2016.gada 15.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti pielikumā

Pielikumi:

Lēmumu projekti


AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Kārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu 15.06.2016.

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulce notiks 2016.gada 15.jūnijā, plkst. 14.00 Ganību dambī 31, Rīgā, administratīvās ēkas 29.istabā (konferenču zālē).

 

Darba kārtībā:

 1. Ziņojums par Sabiedrības 2015.gada darbības rezultātiem.
 2. Zvērināta revidenta ziņojums.
 3. Sabiedrības 2015.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
 4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2016.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

 

Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2016.gada 15.jūnijā no plkst.13.00 līdz 13.45 konferenču zālē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments; akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” mājas lapā http://www.rer.lv/, oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/, kā arī pievienots paziņojuma pielikumā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinoša dokuments.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2016. gada 07. jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

 

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem darba laikā no plkst. 10.00 līdz 15.00, Ganību dambī 31, Rīgā, no 2016.gada 01.jūnija.

 

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības mājas lapā http://www.rer.lv/, oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ OMX Riga’’ interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/.

 

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Valde

 

Papildu informācija:

Maija Golovija

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” juriste

Tālrl.: (+371) 67381712, (+371) 27001052

Fakss: (+371) 67046959

E-pasts: maija.golovija@rer.lv

 

Pielikumi:

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa (LV)

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” pilnvarojuma veidlapa (ENG)

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Koncerna darbība 2015. gadā

Koncerna pamatdarbības veids ir elektrisko mašīnu un aparātu ražošana (NACE kods 2711).

Galvenie produkcijas veidi ir:

 • Elektroiekārta elektrovilcieniem;
 • Elektroiekārta pasažieru vagoniem;
 • Elektroiekārta metropolitena vilcieniem;
 • Lējumi.

Koncerna neto apgrozījums 2015. gadā sastādīja EUR 13 096 167.

2015. gadu Koncerns beidza ar peļņu pirms nodokļu nomaksas EUR 99 213 un EUR 164 037 zaudējumiem pēc nodokļu nomaksas.

Ņēmot vērā negatīvo Krievijas rubļa kursa (RUB/EUR) krišanas ietekmi uz Koncerna darbības rezultātiem 2014.gadā, visa 2015.gada I.ceturkšņa laikā Koncerna vadība nodrošināja realizācijas līgumu pārslēgšanu ar Krievijas tirgus pircējiem uz līguma valūtu – eiro. Līdz ar to, sākot ar 2015.gadu Koncernā vairs nav RUB/EUR valūtu kursa riska, kas iepriekš bija visnozīmīgākais finanšu risks.

Vienlaicīgi, Krievijas tirgū saglabājas rubļa devalvācijas tendence, kas negatīvi ietekme Koncerna konkurētspēju sakarā ar cenu noteikšanu eiro valūtā, ka rezultātā Koncerna realizācijas apjomu Krievijas tirgum īpatsvars samazinās.

Ar mērķi nodrošināt Koncerna finansu stabilitāti AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Valde apstiprināja pasākumu plānu visa veida izdevumu optimizācijai 2015.gada laikā. Pasākumu plāns paredzēja visa veida izdevumu, t.sk. strādājošo skaita, samazināšanu.

Kompensāciju izmaksa atbrīvotiem darbiniekiem 2015.gada I.ceturksnī atstāja negatīvu ietekmi uz Koncerna mātes uzņēmuma finansu rezultātu, bet visa 2015.gada griezumā šī negatīva ietekme samazinājās līdz ar pašizmaksas izdevumu attiecīgu ekonomiju.

2015

Par Projekta APVI14 Pabeigšanu

Informējam, ka atbilstoši iepriekš sniegtajai informācijai A/S „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” ir pabeigusi projektu „Jaunu elektromašīnbūves produktu ieviešana ražošanā” atbalsta programmas „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”  ietvaros .

Kopējais veiktais investīciju apjoms šī projekta ietvaros sastāda 1 441 652,00 eiro. Apstiprinātais ERAF līdzfinansējums ir 413 591,20 EUR.

Investīciju projekta īstenošanas rezultātā ir nodrošināta uzņēmuma esošās darbības modernizācija un paplašināšana, kas ietver jaunu produktu ražošanu.


Uzņēmuma Paziņojums Par Rezultātiem Pētījuma Projektā

2015.gada 2.ceturksnī AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” sekmīgi pabeigusi individuālos pētījumus projekta  “Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide” ietvaros, par ko 2011.gada 6.aprīlī noslēgts līgums Nr.L-KC-11-0002 starp SIA “Transporta Mašīnbūves Kompetences centrs” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, kuros tika izstrādātas jaunas Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas ar 400 kW un 180 kW jaudu, kā arī gaisa kondicionēšanas sistēma, kurus tuvākajā laikā plāno ieviest sērijveida ražošanā.  Par Eiropas Savienības Fonda Projekta Pabeigšanu

Informējam, ka atbilstoši iepriekš sniegtajai informācijai A/S „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” ir pabeigusi projektu „Jaunu asinhronās vilces dzinēju ieviešana ražošanā” atbalsta programmas „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros .

 

Kopējais veiktais investīciju apjoms šī projekta ietvaros sastāda ap 2,17 milj. eiro. Apstiprinātais ERAF līdzfinansējums - 0,98 milj. eiro.

 

Investīciju projekta īstenošanas rezultātā ir nodrošināta uzņēmuma esošās darbības modernizācija un paplašināšana, kas ietver jaunu produktu ražošanu.14.07.2015 AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca’” Paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Zaudēšanu

AS ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ 13.07.2015. ir saņēmusi SAS IG ‘’Volga’’ paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu (skatīt pielikumā).

Atbilstoši 2015.gada 13.jūlija paziņojumam SAS IG ‘’Volga’’ tiešā veidā ir zaudējis balsstiesības, kas izriet no 608 682 akcijas, ka sastāda 10,5% no AS ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ balsstiesīgā kapitāla.

 

Pielikumā:

AS “RER” paziņošanas veidlapa SAS IG ‘’Volga’’ līdzdalības zaudēšana

13.07.2015 AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Iegūšanu

JSC “Riga Electric Machine Building Works” has received notification on 8th July, 2015 from Private Company “Krona Grup” about acquisition of significant direct shareholding in JSC “Riga electric machine building works” (see attached).

According to this notification Private Company “Krona Grup” has 2 667 542  shares, which constitutes 46% of JSC “Riga Electric Machine Building Works” total capital. 

 

Pielikumā: 

AS “RER” paziņošanas veidlapa SAS “Krona Grup” līdzdalības iegūšana.

13.07.2015 AS ‘’Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca’’ Paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Iegūšanu

Mainīts dokuments. Pareizi aizpildīta paziņojumā 7.p.tabula un dokuments papildināts ar paraksta atšifrējumu

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 01.07.2015. ir saņēmusi paziņojumu no SAS IG “Volga” par tiešas nozīmīgas līdzdalības iegūšanu (skatīt pielikumā) un SIA “Mirtek’” paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības iegūšanu  (skatīt pielikumā).

Atbilstoši šiem paziņojumiem pēc noslēgtajiem darījumiem SAS IG “Volga” pieder 608 682  akcijas, ka sastāda 10,50% no AS ‘”Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’” balsstiesīgā kapitāla.

Kā arī  SIA «Mirtek” pieder 2058860 akcijas, ka sastāda 35,50% no AS ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ balsstiesīgā kapitāla.

 

Pielikumā: 

AS „RER” paziņošanas veidlapa SIA “Mirtek” līdzdalības iegūšana

RER paziņošanas veidlapa SAS IG‘’Volga’ līdzdalības iegūšana

07.07.2015 AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Zaudēšanu

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 06.07.2015. ir saņēmusi SIA “Mirtek” paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu  (skatīt pielikumā).

Atbilstoši 2015.gada 06.jūlija paziņojumam SIA “Mirtek” tiešā veidā ir zaudējis balsstiesības, kas izriet no 2 058 860 akcijas, ka sastāda 35,5% no AS ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ balsstiesīgā kapitāla. 

 

Pielikumā: 

AS “RER” paziņošanas veidlapa SIA “Mirtek” līdzdalības zaudēšana.

06.07.2015 AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca”paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Zaudēšanu

Mainīts dokuments. Papildināts ar paraksta atšifrējumu. 

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 01.07.2015. ir saņēmusi Lacrier select inc. paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu (skatīt pielikumā) un Padmore systems corp. paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu  (skatīt pielikumā).

Atbilstoši šiem paziņojumiem Lacrier select inc. tiešā veidā ir zaudējis balsstiesības, kas izriet no 1 333 771 akcijas, ka sastāda 23% no AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” balsstiesīgā kapitāla.

Kā arī Padmore systems corp. tiešā veidā ir zaudējis balsstiesības, kas izriet no 1 333 771 akcijas, ka sastāda 23% no AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” balsstiesīgā kapitāla. 

 

Pielikumi: 

AS “RER” paziņošanas veidlapa Lacrier select inc. līdzdalības zaudēšana.

AS “RER” paziņošanas veidlapa Padmore systems corp. līdzdalības zaudēšana.

02.07.2013 AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Iegūšanu


AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 01.07.2015. ir saņēmusi paziņojumu no SAS IG “Volga” par tiešas nozīmīgas līdzdalības iegūšanu (skatīt pielikumā) un SIA “Mirtek” paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības iegūšanu  (skatīt pielikumā).

Atbilstoši šiem paziņojumiem pēc noslēgtajiem darījumiem SAS IG “Volga” pieder 608 682  akcijas, ka sastāda 10,50% no AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” balsstiesīgā kapitāla.

Kā arī  SIA “Mirtek” pieder 2058860 akcijas, ka sastāda 35,50% no AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” balsstiesīgā kapitāla.

 

Pielikumi: 

AS “RER” paziņošanas veidlapa SAS IG “Volga” līdzdalības iegūšana.

AS “RER” paziņošanas veidlapa SIA “Mirtek” līdzdalības iegūšana.

01.07.2015 AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Nozīmīgas Līdzdalības Zaudēšanu

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 01.07.2015. ir saņēmusi Lacrier select inc. paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu (skatīt pielikumā) un Padmore systems corp. paziņojumu par tiešas nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu  (skatīt pielikumā).

Atbilstoši šiem paziņojumiem Lacrier select inc. tiešā veidā ir zaudējis balsstiesības, kas izriet no 1 333 771 akcijas, ka sastāda 23% no AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” balsstiesīgā kapitāla.

Kā arī Padmore systems corp. tiešā veidā ir zaudējis balsstiesības, kas izriet no 1 333 771 akcijas, ka sastāda 23% no AS ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ balsstiesīgā kapitāla. 

 

Pielikumi: 

AS “RER” paziņošanas veidlapa Lacrier select inc. līdzdalības zaudēšana.

AS “RER” paziņošanas veidlapa Padmore systems corp. līdzdalības zaudēšana.

Turpinas Projekta Nr.APV/2.1.2.4.0/13/03/046 Un Projekta Nr.APV/2.1.2.4.0/14/04/017 īstenošana

AS "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" turpina projekta Nr.APV/2.1.2.4.0/13/03/046 „Jaunu asinhronās vilces dzinēju ieviešana ražošanā”  un projekta Nr.APV/2.1.2.4.0/14/04/017 „Jaunu elektromašīnbūves produktu ieviešana ražošanā” īstenošanu. Šobrīd ir noslēgti iekārtu piegādes līgumi ar visiem projektu ietvaros izvēlētajiem iekārtu piegādātājiem un sākusies pirmo iekārtu piegāde.

Projektu īstenošanu paredzēts pabeigt 2015.gada septembrī (projekts Nr.APV/2.1.2.4.0/13/03/046) un novembrī (projekts Nr.APV/2.1.2.4.0/14/04/017).


Projekts “Transporta mašīnbūves kompetences centra izveide
(Līguma Nr.L-KC-11-0002)
tiek īstenots sadarbībā arPētījums 1.27 “Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas
ar jaudu līdz 4000 kW
projektēšana un testēšana
Pētījums 1.28 “Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas
ar jaudu līdz 4000 kW
eksperimentālā izstrāde
Pētījums 1.29 “Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas
ar jaudu līdz 180kW
projektēšana
Pētījums 1.30 “Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas
ar jaudu līdz 180 kW
eksperimentālā izstrāde
Pētījums 1.31 “Gaisa kondicionēšanas sistēmas
projektēšana un prototipa izstrāde
AS “Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Paziņojums Par Kārtējās Akcionāru Sapulces Sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, reģistrācijas Nr.40003042006, juridiskā adrese: Ganību dambis 31, Rīga, LV-1005, Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulce notiks 2015.gada 19.jūnijā, plkst. 14.00 Ganību dambī 31, Rīgā, administratīvās ēkas 29.istabā (konferenču zālē).

Apmaksātais pamatkapitāls - 8 118 607 EUR.
Balsstiesīgo akciju skaits - 5 799 005 akcijas.

Darba kārtībā:

 1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2014.gada darbības rezultātiem.
 2. Zvērināta revidenta ziņojums.
 3. Sabiedrības 2014.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
 4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2015.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
 5. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.
 6. Sabiedrības Padomes locekļu ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.
 7. Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības apstiprināšana.

Akcionāru reģistrēšana notiks pilnsapulces dienā 2015.g.19.jūnijā no plkst. 13.00 līdz 13.50 konferenču zālē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments; akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības ‘’Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca’’ mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ RIGA’’ interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/, kā arī pievienots paziņojuma pielikumā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojuma apliecinoša dokuments.

Pilnvarojuma veidlapa (LV)

Pilnvarojuma veidlapa (EN)

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2015. gada 11. jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru pilnsapulcē.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts precizētais paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ierosināt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāram ir pienākums iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina un kuru izlemšana ir akcionāru sapulces kompetencē.

Akcionāriem jāiesniedz paskaidrojumi valdei par tiem darba kārtības jautājumiem, kuru iekļaušanu darba kārtībā tie pieprasa un kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesnieg priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem darba laikā no plkst. 10.00 līdz 15.00, Ganību dambī 31, Rīgā, pie juristes no 2015.gada 03.jūnija.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī akciju sabiedrības mājas lapā http://www.rer.lv/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv/ un akciju sabiedrības ‘’NASDAQ RIGA’’ interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.lv/.

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valde

Par Izmaiņām AS "Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca" Valdes Sastāvā (10.02.2015)

Ar šo AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” informē, ka š.g. 30. janvārī Maksims Savenkovs (Maxim Savenkov) un Aleksandrs Suvorkins ir atstājuši uzņēmuma valdes locekļu amatus.

Vienlaikus par jaunajiem uzņēmuma valdes locekļiem ir iecelti Nikolajs Čudinovs un Iļja Šestakovs.

Informācija par jaunievēlētajiem valdes locekļiem:

Nikolajs Čudinovs

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”  strādā no 01.08.2006. Pieņemts darbā par tehniskā direktora vietnieku.

2012.g. Tehniskā direktora vietnieks ekspluatācijas jautājumos

2013.g. Tehniskā direktora vietnieks ēku un būvju rekonstrukcijas un ekspluatācijas jautājumos

2014.g. Galvenā inženiera vietnieks

Pieder 5424 AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” slēgtās emisijas akcijas.

Iļja Šestakovs

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”  strādā no 15.05.2006. Pieņemts par realizācijas nodaļas priekšnieku.

Nepieder AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas.

 

Uz šo brīdi aktuālais AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valdes sastāvs: Nikolajs Erohovs (Mikalai Yerokhau, Priekšsēdētājs), Olga Pētersone, Aleksandrs Popadins, Nikolajs Čudinovs, Iļja Šestakovs.

2014

Par 2014.gada Plānu Izpildi

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (turpmāk - AS “RER”) aktīvi strādā pie jaunu produktu piedāvājuma izveides un ražotās produkcijas realizācijas tirgu diversifikācijas, kas ļauj mazināt Krievijas rubļa valūtas riskus. Ir noslēgti līgumi ar Taškentas un Baku metropolitēniem, veiksmīgi turpinās darbs ar Polijas un Slovēnijas  sadarbības partneriem, nodrošinot stabilus ražotās produkcijas piegādes apjomus. Veiksmīgi realizējot uzsākto investīcijas programmu  AS “RER” spēs nodrošināt nepieciešamo tirgus pieprasīto kvalitāti, kas ļaus uzsākt sadarbību ar tādiem partneriem kā Deutsche Bahn, Hitachi  u.c. 

Realizējot 2014.gada investīcijas programmu, kas ir daļa no trīs gadu investīciju plāna, ir uzsākta individuālo pētījumu veikšana sadarbībā ar Transporta mašīnbūves kompetences centru. Kompetences centra ietvaros 2014.-2015.gados tiks izstrādātas jaunas Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas ar 400 KW un 180 KW jaudu, kā arī gaisa kondicionēšanas sistēma. Pētījumu kopējais plānotais budžets ap  3 milj. EUR un ERAF atbalsta finansējums ap 750 tūkst.EUR. 

Ir uzsākts abu “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” atbalsta programmas 3. un 4. etapu ietvaros realizējamo projektu finansējums. Precizētais kopējais investīciju apjoms abiem projektiem, par kuriem AS”RER” jau ziņoja 05.03.2014. un 17.07.2014., pēc līgumu ar iekārtu piegadātājiem noslēgšanas ir 3.62 milj. EUR bez PVN, vai 3.94 milj. EUR ar PVN.

Pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem un veiksmīgi īstenojot risku novēršanas programmu 2014.gadā, AS “RER” plāno gūt peļņu ne mazāk kā viena miljona eiro apjomā,  kā arī tuvākajā nākotnē sagaidīt pārdošanas apjomu pieaugumu.  

 

Valde

APVI 4.kārta

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (RER) turpina iekārtu piegādi un uzstādīšanu projekta Nr.APV/2.1.2.4.0/14/04/017 ietvaros. Projekts “Jaunu elektromašīnbūves produktu ieviešana ražošanā” tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, līguma Nr. L-APV-14-0125.

Projekts “Jaunu elektromašīnbūves produktu ieviešana ražošanā”

Finansējuma saņēmējs: akciju sabiedrība
“RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Līgums Nr.L-APV-14-0125 noslēgts ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru 2014.gada 16.jūlijā

ERAF līdzfinansējums 425 448,59 EUR


APVI 3.kārta

AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” (AS "RER") turpina iekārtu piegādi un uzstādīšanu aktivitātes “Augstas pievienotās vērtības investīcijas” 3.kārtas projekta ietvaros. Projekts “Jaunu asinhronās vilces dzinēju ieviešana ražošanā” tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, līguma Nr. L-APV-14-0058.


Projekts “Jaunu asinhronās vilces dzinēju ieviešana ražošanā”

Finansējuma saņēmējs: akciju sabiedrība
“RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Līgums Nr.L-APV-14-0058 noslēgts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru 2014.gada 19.martā

ERAF līdzfinansējums 1 280 584,62 EUR
Par Situāciju Ukrainā

Situācija Ukrainā noteikti radīs iespaidu uz mūsu finanšu rezultātiem ilgtermiņā. Pašlaik uzņēmumam ir gan krājumi, gan izejvielas, kas ļauj strādāt pēc paredzētā plāna. Uzņēmums slēdz iepirkšanas un pārdošanas līgumus ASV dolāros vai eiro, kas ļauj izvairīties no Krievijas rubļa devalvācijas iespaida. Taču, ja sitācija Ukrainā turpinās saāsināties, tad var rasties problēmas, piemēram, ar regulāru izejvielu piegādi, debitoru dienu pieaugumu. Par korekcijām plānos un aprēķinos saistībā ar sitāciju Ukrainā ziņosim tiklīdz būs pieejama plašāka informācija.

 

A/S „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Valde

Par Eiropas Savienības Fonda Projekta Iesnieguma Apstiprināšanu

Informējam, ka atbilstoši iepriekš sniegtajai informācijai V/A Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra š.g. 3.martā ir apstiprinājusi A/S “RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (turpmāk- AS „RER”) iesniegto projektu „Jaunu asinhronās vilces dzinēju ieviešana ražošanā” atbalsta programmas „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros .

Kopējais investīciju apjoms šī projekta ietvaros sastāda ap 2,85 milj. EUR.

Apstiprinātais ERAF līdzfinansējums- 1 280 584 EUR.

Projekta mērķis ir iegādāties jaunas tehnoloģiskās iekārtas, lai balstoties uz uzņēmuma zinātnisko potenciālu paplašinātu uzņēmuma ražotās produkcijas klāstu, ieviešot ražošanā jaunus asinhronās vilces elektromotorus elektrovilcieniem, kā arī uzlabojot esošos asinhronās vilces elektromotorus metro vagoniem. Investīciju projekta īstenošana sniegs AS “RER” iespēju uzlabot ražotās produkcijas kvalitāti, diversificēt produkcijas klāstu, nostiprinot uzņēmuma konkurētspēju, kā arī palielināt gatavās produkcijas preces vērtību, kas nākotnē paver jaunas iespējas jaunu eksporta tirgu apgūšanā.

Investīciju projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta uzņēmuma esošās darbības modernizācija un paplašināšana, kas ietver jaunu produktu ražošanu.

 

A/S „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Valde

AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Padome Pārvēlēja Sabiedrības Valdi

2014.gada 28.janvārī AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Padome pārvēlēja sabiedrības valdi uz nākamajiem 3 gadiem (Padomes sēdes protokols Nr.01/2014).

Pašlaik tiek gatavoti dokumenti iesniegšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

 

Valdes sastāvs: 

Valdes priekšsēdētājs

 • Nikolajs Erohovs(Mikalai Yerokhau)

Valdes locekļi

 • Aleksandrs Popadins
 • Aleksandrs Suvorkins
 • Maksims Savenkovs (Maxim Savenkov)
 • Olga Pētersone

2013

Par Atbalsta Pasākumiem

Informējam, ka š.g. 17.decembrī Ministru kabinetā tika atbalstīts A/S „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (turpmāk - AS „RER”) investīciju projekts „Jaunu asinhronās vilces dzinēju ieviešana ražošanā”. AS „RER” investīciju projekta ietvaros plāno veikt ieguldījumus 3,8 milj. latu apmērā ražošanas iekārtu modernizācijai, paplašinot uzņēmuma ražotās produkcijas klāstu, ieviešot ražošanā jaunus asinhronās vilces elektromotorus elektrovilcieniem, kā arī uzlabot esošos asinhronās vilces elektromotorus metro vagoniem. AS „RER” pēc investīciju projekta īstenošanas būs tiesības piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaidi 540 tūkst. latu apmērā. Piešķirto atbalstu UIN atlaides veidā plānots apvienot ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” administrētās atbalsta programmas „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” ietvaros (Uz šo brīdi projekts ir iesniegts vērtēšanai. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu plānots saņemt 2014.gada marta sākumā). Pieprasītais ERAF līdzfinansējums- 0,9 milj. latu.

 

A/S „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA”

Valde

13.12.2013 Valdes Informācija

2013.gada decembrī AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” noslēgusi līgumus, ar SIA „Transporta mašīnbūves kompetences centrs” par individuālo pētījumu veikšanu. Kompetences centra ietvaros tiks izstrādātas jaunas Asinhronās vilces piedziņas elektrodzinēju sistēmas ar 400 kW un 180 kW jaudu, kā arī gaisa kondicionēšanas sistēma. Pētījumu kopējais plānotais budžets ir 2,3 milj. lati un ERAF atbalsta finansējums – 585 tūkst. lati.

Valde

Danske Bank Piešķir Aizdevumu Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīcai

Danske Bank Latvijā parakstījusi līgumu ar AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” par aizdevuma izsniegšanu 2 miljonu eiro apmērā, kas paredzēts projekta „Jaunu asinhronās vilces dzinēju ieviešana ražošanā” īstenošanai. Līdz šim dažādu projektu īstenošanai Danske Bank uzņēmumam jau bija izsniegusi finansējumu 10 miljonu eiro apmērā.

AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” valdes priekšsēdētājs Nikolajs Erohovs norāda: „2014.gadā mūsu uzņēmums  izstrādās un apgūs piecu, no tehniskā viedokļa sarežģītu, vilces elektroiekārtu komplektu ražošanu, kuri paredzēti lietošanai dzelzceļos, metro un autotransportā. Šajos projektos mēs ceram  arī uz valsts un dažādu Eiropas struktūrfondu programmu atbalstu. Projektu īstenošana ļaus uzņēmumam modernizēt un paplašināt produktu klāstu, kā rezultātā plānojam palielināt apgrozījumu par 31% jau 2014.gadā. Šobrīd 95% no saražotās produkcijas tiek eksportēts”.

Danske Bank Latvijā vadītājs Raivis Kakānis ir gandarīts par Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcas sasniegumiem: „Mūsu sadarbības laikā uzņēmums ir piedzīvojis nozīmīgu akciju vērtības pieaugumu, šogad tas pirmo reizi iekļuvis Latvijas vērtīgāko uzņēmumu – TOP 101 sarakstā. Mēs priecājamies par savu klientu panākumiem, īpaši, ja varam saskatīt arī savu lomu to kaldināšanā. Turklāt šie panākumi ir likumsakarīgi – Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca ir viens no retajiem izņēmumiem, kur ražošana kopš padomju gadiem ir ne vien saglabāta, bet tikusi mērķtiecīgi uzlabota un attīstīta. Uzņēmums šobrīd strādā tādā līmenī, ka spēj veiksmīgi konkurēt ar lielajiem nozares ārzemju koncerniem. Esmu drošs, ka Rīgas elektromašīnbūves rūpnīcai ir ļoti labas nākotnes perspektīvas, un pamats tam ir  saimnieciska, prasmīga un tālredzīga uzņēmuma vadība.”

Par AS Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca

Akciju sabiedrība "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" ir Latvijā plaši pazīstams uzņēmums ar lielu pieredzi elektrovilcienu, pasažieru vagonu un elektroiekrāvēju paredzēto vilces elektroiekārtu komplektu projektēšanā un ražošanā.

Par Danske Bank Latvijā

Danske Bank ir Dānijā reģistrētās Danske Bank filiāle Latvijā. Danske Bank Group ir lielākā banka Dānijā un viena no vadošajām finanšu institūcijām Eiropā. Danske Bank Group ir plaši pārstāvēta 15 valstīs un tai ir 5 miljoni klientu. Kopš 2012.gada 15.novembra visas Danske Bank Grupas bankas pakalpojumus sniedz ar vienotu zīmola vārdu, tādejādi liekot uzsvaru uz nemainīgi augstas kvalitātes servisu visos tirgos.

Danske Bank Grupai ir piešķirti sekojoši reitingi:

Ilgtermiņa: Baa1 (Moody’s); A- (S&P); A (Fitch);

Īstermiņa: P-2(Moody’s); A-2 (S&P); F1 (Fitch).

 

Papildu informācijai:

Ieva Zauere

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Danske Bank

Tel: +371 29 485 726

ieva.zauere@danskebank.lv

www.danskebank.lv

28.11.2013 Par Investīciju Projektu

Informējam, ka A/S „RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA” (turpmāk- RER) līdz 02.12.2013. plāno iesniegt projekta iesniegumu, lai pretendētu uz līdzfinansējumu VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” administrētajā atbalsta programmā „Augstas pievienotās vērtības investīcijas”, saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19.oktobra noteikumiem Nr.817 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes „Augstas pievienotās vērtības investīcijas” projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām”.

Projekta mērķis ir iegādāties jaunas tehnoloģiskās iekārtas, lai balstoties uz uzņēmuma zinātnisko potenciālu paplašinātu uzņēmuma ražotās produkcijas klāstu, ieviešot ražošanā jaunus asinhronās vilces elektromotorus elektrovilcieniem, kā arī uzlabojot esošos asinhronās vilces elektromotorus metro vagoniem. Investīciju projekta īstenošana sniegs AS „RER” iespēju uzlabot ražotās produkcijas kvalitāti, diversificēt produkcijas klāstu, nostiprinot uzņēmuma konkurētspēju, kā arī palielināt gatavās produkcijas preces vērtību, kas nākotnē paver jaunas iespējas jaunu eksporta tirgu apgūšanā.

Kopējais investīciju apjoms šī projekta ietvaros sastāda ap 2 milj. LVL.

Atbilstoši augstāk minētās atbalsta programmas nosacījumiem, RER ir uzsākusi iepirkumu procedūras un 27.11.2013. ievietojusi paziņojumus par projekta ietvaros veicamajām iegādēm iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā - www.iub.gov.lv.

Investīciju projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta uzņēmuma esošās darbības modernizācija un paplašināšana, kas ietver jaunu produktu ražošanu.

Par turpmāko procesa virzību informācija sekos.

 

Valde 

26.11.2013 Izmaiņas AS „Rīgas Elektromašīnbūves Rūpnīca” Valdē

2013.gada 08.novembrī AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” Padome apstiprināja izmaiņas sabiedrības valdes sastāvā (Padomes sēdes protokols Nr.02/2013):

par jaunajam valdes locekļim ievelēti Aleksandrs Popadins  valdes locekļa amatus pēc savas iniciatīvas atstājušo Mihaila Moroza vietā.

Pašlaik tiek gatavoti dokumenti iesniegšanai LR Uzņēmumu reģistrā.

 

Valdes sastāvs: 

Valdes priekšsēdētājs

 • Nikolajs Erohovs(Mikalai Yerokhau)

Valdes locekļi

 • Aleksandrs Popadins
 • Aleksandrs Suvorkins
 • Maksims Savenkovs (Maxim Savenkov)
 • Olga Pētersone

 

Ziņas par jaunam Valdes loceklim:

Aleksandrs Popadins - darba vieta pēdējos 3 (trīs) gadus – AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca”, Izpilddirektors.

Viņam nepieder AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas.